• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
S'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/3293/2021, de 3 de noviembre, publicada al DOGC número 8537, del 5 de novembre de 2021

08/11/2021

Mitjançant aquesta resolució s'estableixen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present resolució. Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 7 d'aquesta resolució; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat s'han d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.

En els espais a l'aire lliure en què per l'aglomeració de persones no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat, és obligatori l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 7 d'aquesta Resolució.

El deure de protecció establert a l'epígraf 1 és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, en els termes de les normes organitzatives, d'higiene i de prevenció establertes en aquesta Resolució i, en el seu cas, del corresponent pla sectorial o protocol organitzatiu.

Les mesures que conté aquesta Resolució són les que queden regulades en els següents apartats de la present Resolució: desplaçaments personals (apartat tercer), horaris de tancament (apartat quart), mesures de prevenció i higiene en centres de treball (apartat cinquè), reunions i/o trobades familiars de caràcter social (apartat sisè), ús de mascareta (apartat setè), empreses de serveis i comerç minorista (apartat vuitè), actes religiosos i cerimònies civils (apartat novè), ús del transport públic (apartat desè), activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats (apartat onzè), activitats relaciones amb el joc (apartat dotzè), activitats d’hostaleria i restauració (apartat tretzè), activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts) (apartat catorzè), activitats docents universitàries (apartat quinzè), equipaments cívics (apartat setzè), congressos, convencions, fires comercials i festes majors (apartat dissetè), activitats populars i tradicionals (apartat divuitè), activitats recreatives musicals (apartat dinovè), consum de tabac i assimilats (apartat vintè), actuacions policials (apartat vint-i-unè), inspecció i règim sancionador (apartat vint-i-dos), mesures de coordinació i seguiment policial (apartat vint-i-tres).

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix per catorze dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

A l'entrada en vigor d'aquesta resolució queda sense efectes la Resolució SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 5 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC