• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Gestió i pagament dels ajuts destinats a pal·liar la pobresa energètica de persones consumidores vulnerables en concepte de bo social tèrmic corresponents a l'any 2020
Gestió i pagament dels ajuts destinats a pal·liar la pobresa energètica de persones consumidores vulnerables en concepte de bo social tèrmic corresponents a l'any 2020


S’acorda gestionar el pagament dels ajuts destinats a pal·liar la pobresa energètica de persones consumidores vulnerables en concepte de bo social tèrmic corresponents a l'any 2020 a favor de les persones que siguin beneficiàries del bo social d'electricitat previst a l'article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, el 31 de desembre de 2019 (Resolució ACC/3482/2021, de 22 de novembre, publicada al DOGC número 8551, de 25 de novembre de 2021)

25/11/2021

Aquests ajuts es regeixen pels articles 5 a 11, ambdós inclosos, del Reial decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

Publicar al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya la relació de persones beneficiàries de les quals es disposa de les dades completes per efectuar el pagament i la relació de persones beneficiàries de les quals no es disposa del número de compte bancari.

Atorgar a les persones beneficiàries un termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució per renunciar a l'ajut i per esmenar o completar les dades bancàries mitjançant els formularis normalitzats establerts per a aquest tràmit que es poden presentar per mitjans telemàtics en aquest enllaç, o bé presencialment a les oficines d'atenció ciutadana habilitades a donar assistència a la tramitació dels formularis disponible clicant aquí o qualsevol dels llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada transcorregut el termini a què fa referència l'apartat 3, ordenar el pagament del bo social tèrmic a les persones beneficiàries de les quals es disposi de les dades bancaries i no consti la renúncia.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Llei 24/2013
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC