• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Covid-19: noves mesures en dret per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19
Covid-19: noves mesures en dret per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19


Mesures extraordinàries en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català. Decret Llei 28/2021, de 21 de desembre, publicat al DOGC número 8569, de 23 de desembre de 2021

23/12/2021

El Decret llei també incorpora mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions de dret civil català. Com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, i per poder pal·liar els efectes negatius d'aquesta crisi, el Govern de la Generalitat ha aprovat diferents mesures en diversos àmbits, entre les quals figuren les relatives a les entitats privades. Les restriccions imposades, especialment pel que fa a la mobilitat, aforament i distància física mínima interpersonal podien repercutir negativament en el funcionament normalitzat dels òrgans d'aquestes entitats, respecte al compliment de les obligacions legals i estatutàries. El Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, disposa, de manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2021, que els òrgans de les persones jurídiques subjectes a les disposicions de dret civil català es puguin reunir i puguin adoptar acords per videoconferència o per altres mitjans de comunicació, així com adoptar acords sense reunió, encara que els seus estatuts no ho estableixin.

Transcorregut gairebé un any des que es va aprovar el Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, cal valorar de nou el marc normatiu que regula el funcionament d'aquestes entitats. L'evolució epidemiològica ha permès aixecar moltes de les restriccions fins ara vigents. No obstant això, les estadístiques de les darreres setmanes assenyalen un lleuger i constant increment de contagis de la COVID-19 i que Catalunya torna a trobar-se en una situació de risc alt.

Davant aquest augment notable de la incidència de la COVID-19, amb l'objectiu prioritari de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots epidèmics i contenir la propagació de la malaltia i, a la vegada, establir un marc regulador que atorgui seguretat jurídica, aquest Decret llei amplia fins a 31 de desembre de 2022 la possibilitat que els òrgans de les persones jurídiques de dret privat puguin adoptar acords per mitjà de videoconferència o per altres mitjans sense reunió, així com adoptar acords sense reunió, encara que els seus estatuts no ho estableixin.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu Decret Llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC