• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'adopten mesures urgents de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
S'adopten mesures urgents de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Reial decret llei 30/2021, de 23 de desembre, publicada al BOE número 307, de 23 de desembre

27/12/2021

L’art. 1 del RDLL modifica l’art. 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de manera que estableix l'ús obligatori de mascaretes en persones de sis anys d'ara endavant en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports. No obstant això, s'exceptua l'ús de la màscara en exteriors durant la pràctica d'esport individual, i també durant la realització d'activitats que no siguin de caràcter esportiu, però es realitzin en espais naturals, sempre que, en tots dos casos es mantingui la distància mínima d'1,5 metres amb altres persones que no siguin convivents. Tanmateix, el reial decret llei habilita al Govern, a proposta de la persona titular del Ministeri de Sanitat, sentit el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut a modificar, mitjançant reial decret, l'obligatorietat de l'ús de la màscara en els supòsits previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 6 quan es donin les circumstàncies sanitàries apropiades que així ho aconsellin en funció de l'evolució dels indicadors epidemiològics de la pandèmia.

D'altra banda, es desenvolupen dues mesures extraordinàries i transitòries, amb la finalitat de garantir les necessitats addicionals de professionals sanitaris que puguin requerir-se per a atendre les necessitats de la població, a conseqüència de la pandèmia per COVID-19, però també amb relació a altres malalties infeccioses estacionals.

Així, l’art. 2 modifica el RDLL 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel RD 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, per a mantenir fins al 31 de desembre de 2022 la possibilitat que es contracti professionals de la Medicina i la Infermeria que ja hagin accedit a la jubilació, amb uns certs requisits, amb la finalitat d'executar activitats assistencials relacionades amb el COVID-19.

En l’art. 3 s'habilita la contractació per les comunitats autònomes, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària i el Ministeri de Defensa de professionals amb títol d'especialista obtingut en Estats no membres de la Unió Europea, que comptin amb un informe-proposta condicionat del Comitè d'Avaluació, conforme al regulat en el Reial decret 459/2010, de 16 d'abril, pel qual es regulen les condicions per al reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers d'especialista en Ciències de la Salut, obtinguts en Estats no membres de la Unió Europea. L'exercici d'activitats assistencials haurà d'estar supervisat pels membres de la plantilla, amb la finalitat de garantir la qualitat i la seguretat de l'assistència sanitària.

Finalment, en la DF 1a modifica la DA 46.2 de la Llei LPGE de 2021, que establia les mesures oportunes per a garantir el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i altres prestacions públiques l'any 2021.

Segons la DF 3a, el RDLL va entrar en vigor l'endemà a la seva publicació al BOE, és a dir, el 24 de desembre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC