• Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • WhatsApp
Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, publicada al DOGC número 8569A, de 23 de desembre de 2021

27/12/2021

El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en data 22 de desembre de 2021, ha emès un nou informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per mitigar els riscos per fer front a la COVID-19. Aquest informe, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, posa de manifest que la incidència de SARS-CoV-2 segueix augmentant notablement, amb una taxa setmanal de 521,2 casos per 100.000 habitants, un 28% més que la setmana passada (377,7).

Mitjançant aquesta resolució s'estableixen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats a continuació. Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Mesures generals

Mesures de protecció individual i col·lectiva

 • La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades.
 • Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat s'han d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.
 • En els espais a l'aire lliure en què per l'aglomeració de persones no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat, és obligatori l'ús de mascareta.
 • Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han de seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari o quarantena d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat sanitària.

Desplaçaments personals

 • Els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic han de respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.
 • En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència.

Ús de mascareta

L'ús de mascareta queda subjecte a les condicions següents:

a. Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta.

b. L'obligació de l'ús de mascareta prevista a la lletra a) no és exigible en els supòsits establerts a l'article 6.2 de Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificada pel Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny.

c. L'obligació de l'ús de mascareta es refereix també a la seva adequada utilització, de manera que cobreixi la paret nasal i fins a la barbeta.

d. Sense perjudici de l'obligació d'ús establerta, es recomana, com a mesura de precaució, la utilització de mascareta en espais privats, tant oberts com tancats, quan existeixin reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l'aire lliure, especialment en aquells on, per l'afluència de persones, és difícil de controlar-hi que es manté en tot moment la distància física interpersonal.

Mesures que afecten drets fonamentals

Restriccions a la mobilitat nocturna

 • Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis següents:

a) Municipis de més de 10.000 habitants que amb dades consolidades fins a 17 de desembre de 2021 presenten un índex d'incidència acumulada a 7 dies superior a 250 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

b) Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l'annex 1, i que figuren relacionats en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 • S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

- Retorn al domicili de les activitats permeses de conformitat amb aquesta Resolució subjectes a l'horari establert a l'apartat 4.1.

- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

- Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

 • Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial dels municipis relacionats als annexos 1 i 2 està permesa sempre que tingui origen i destí fora de qualsevol d'aquests municipis. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.
 • Als efectes justificatius dels supòsits exclosos de la restricció, el Departament d'Interior posarà a disposició de la ciutadania, en la seva pàgina web, un certificat autoresponsable de desplaçament.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 • 1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.
 • No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, especialment en espais tancats, però també a l'aire lliure, com parcs, platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones.
 • En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes entre les 01.00 hores i les 06.00 hores.
 • No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, ni aquelles activitats objecte de regulació en la Resolució en què aquesta limitació del nombre de persones no s'estableix específicament.
 • En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
 • Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 70% de l'aforament, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, el compliment de les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3.

Ús del certificat COVID

 • L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat previstos a l'epígraf 2 d'aquest apartat es condiciona a la presentació d'un certificat per part de les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, en suport digital o en paper. D'aquesta condició, n'estan exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació
 • S'exigeix la presentació dels certificats de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació en els termes establerts a l'epígraf 1 d'aquest apartat, per accedir, en qualitat de persones usuàries, als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat següents:

a) Sales i gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva, com també al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat.

b) Locals i establiments de restauració, inclosos salons de banquets. S'exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

c) Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals.

 • El règim de visites a les persones usuàries dels centres residencials d'atenció a la gent gran i de les persones amb discapacitat se subjecta al requisit d'accés consistent en la presentació dels certificats de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació en els termes establerts a l'epígraf 1 d'aquest apartat o, alternativament, a la realització a la persona visitant per part del centre d'un test d'antígens ràpid (TAR) amb resultat negatiu. Es pot exceptuar aquesta previsió en casos d'urgència o necessitat justificada i, en tot cas, per preservar el dret d'acompanyament mínim i de cura al final de la vida, si bé en la visita s'hauran d'extremar les condicions de prevenció i seguretat per fer front a la COVID-19.

Altres mesures

Horaris de tancament

 • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 00.30 hores de l'endemà en cas d'activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària. S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del DLL 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.
 • Els locals o establiments en què s’executen activitats recreatives musicals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre i cafès concert se subjecten a l'horari general establert a l'Ordre 358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, per a cada tipus d'activitat, i és l'hora màxima de tancament les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada. No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials previstos als articles 4, 6 i 7 de l'Ordre 358/2011.
 • Així mateix, les activitats culturals com cinemes, equipament d'arts escèniques i musicals i les activitats populars i tradicionals de caràcter musical, disposaran de 30 minuts addicionals sobre l'horari màxim de tancament establert en aquest apartat, per al desallotjament. El públic assistent comptarà amb el temps suficient per al retorn al seu domicili des del lloc de l'activitat cultural i haurà d'acreditar documentalment que procedeix d'aquests actes per mitjà de la presentació de les entrades o altres documents anàlegs.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

 • Es recomana als titulars dels centres de treball que adoptin mesures que prioritzin la prestació de l'activitat laboral per mitjà del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral aquest sigui possible.
 • Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:

a. Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

b. Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.

c. Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

d. L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, no és obligatori l'ús de la mascareta, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

e. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Empreses de serveis i comerç minorista

 • La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'han d'extremar les mesures higièniques.
 • Els establiments i locals comercials de venda al detall han de reduir al 70% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat. Queden exceptuats d'aquesta limitació els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials especificats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les llibreries, les botigues de discos, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria.
 • Els establiments i locals comercials que es troben ubicats dins dels centres comercials, galeries comercials, recintes comercials i grans magatzems, com també les zones comunes i de pas dels centres i recintes comercials, es troben subjectes a la limitació de l'aforament al 70% de l'autoritzat. En els centres comercials, galeries comercials, recintes comercials i grans magatzems es recomana el compliment de les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3, així com en els establiments i locals que s'hi troben ubicats i també en els accessos als centres comercials, recintes comercials i grans magatzems, inclosos els aparcaments. Es recomana que aquests centres mantinguin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4.
 • L'activitat dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials i grans magatzems se subjecta a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7.L'activitat dels espais o àrees dels establiments comercials amb zona de degustació, que estan destinats a la degustació dels productes que comercialitza l'establiment, se subjecta a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat de restauració establertes a l'apartat 4.7.

Ús del transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se'n pot ajustar l'oferta en l'horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6.00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.
 • Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.
 • Es recomana fer servir els mitjans de transport públic durant les hores punta només per activitats essencials, com acudir al centre de treball o l'activitat educativa.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi han de disposar dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors han d'utilitzar els seus mitjans de difusió per informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir.

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d'entitats

 • Les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris, circs amb carpa i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, quan es desenvolupen en espais tancats, han de limitar l'aforament al 70% de l'autoritzat. En tot cas, i tant per a les activitats desenvolupades a l'aire lliure com en espais tancats, els assistents han d'estar asseguts.
 • Els equipaments culturals amb espais propis de restauració han d'aplicar en aquestes àrees les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7. S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3.
 • Les instal·lacions i els equipaments esportius estan subjectes a una limitació del 70% de l'aforament autoritzat i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Es recomana la realització de les activitats grupals a l'exterior sempre que sigui possible. Es limiten les activitats esportives no reglades en interior a un nombre màxim de 10 persones, inclosa la persona que és la professora o monitora. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d'aglomeració d'esportistes.
 • En les activitats esportives en interiors és obligatori l'ús de mascareta.
 • En la realització de curses i activitats exteriors s'ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta posada quan no s'estigui fent l'activitat.
 • Es recomana la suspensió de les competicions esportives no professionals.
 • En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 4 d'aquesta Resolució.
 • L'accés per part de les persones usuàries a les sales i gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva, així com també al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, se subjecta a les condicions establertes en l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució. Si en aquestes instal·lacions i equipaments es presten serveis de restauració, aquests s'han de desenvolupar subjectes a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7. S'ha de donar compliment a les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
 • Les competicions esportives a Catalunya s'han de desenvolupar d'acord amb les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 70% de l'autoritzat.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 70% de l'autoritzat. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, si bé es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4.

Així mateix, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3.

c) En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, amb subjecció a l'aforament del 70% de l'autoritzat, si són a l'aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors, i, si són en espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors. A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats. El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l'àmbit del servei de restauració no es permet el consum de begudes ni aliments.

d) En els supòsits previstos en les lletres b) i c) d'aquest apartat s'han de complir els requisits següents:

- Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S'ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).

- S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compliment del que s'estableix en l'annex 3.

e) En allò no previst en aquesta Resolució, i sempre que no la contradiguin, l'organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s'ha de fer d'acord amb els paràmetres previstos en el Pla d'acció per al desconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

f) Si en aquestes instal·lacions i aquests equipaments es presten serveis de restauració, aquests s'han de desenvolupar subjectes a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7.

 • Per a la celebració d'assemblees d'entitats esportives, culturals i, en general, d'entitats de base associativa de manera presencial, s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3.
 • Els parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanent desmuntables, estan subjectes a una limitació en l'aforament autoritzat del 70% i a les mesures establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. En els recintes de parcs i fires d'atraccions, els serveis de restauració que s'hi trobin ubicats s'han de desenvolupar subjectes a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7. Fora de l'àmbit del servei de restauració no es permet el consum de begudes ni aliments. Si en el recinte del parc o de la fira hi ha establiments que disposen d'alguna de les llicències o autoritzacions d'activitats recreatives musicals o si s'hi desenvolupen activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, amb independència del tipus de llicència o autorització que les empari, aquestes no poden obrir al públic.
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais.
 • Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 50% i a unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4. Els serveis complementaris de bar i de restauració s'han de desenvolupar subjectes a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7.

Activitats relacionades amb el joc

 • Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo estan subjectes a una limitació del 50% de l'aforament autoritzat, i s'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4.
 • S'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial dels establiments del joc aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 2.1.
 • Els serveis complementaris de bar i de restauració s'han de desenvolupar subjectes a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7.

Activitats d'hostaleria i restauració

 • L'accés per part de les persones usuàries als locals i els establiments de restauració se subjecta a les condicions establertes en l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució.
 • Els establiments d'hostaleria i restauració han d'exercir l'activitat de restauració amb subjecció a les condicions següents:
  • En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
  • S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
  • El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de deu persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • L'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.
  • En els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)

 • Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació de persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 • Les etapes del primer cicle i segon cicle d'educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats, han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2021-2022. En els ensenyaments postobligatoris i en els ensenyaments de règim especial reglats no és necessari reduir la presència dels alumnes als centres.
 • Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar d'acord amb el document Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.
 • L'esport federat es pot dur a terme d'acord amb la seva normativa sectorial.
 • Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, i havent d'extremar les mesures de protecció.

Activitats docents universitàries

 • En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negocis ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions poden ser presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es pot considerar la presencialitat fins a un màxim del 100% de l'aforament autoritzat, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 2.1. Correspon a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l'estudiantat.
 • En les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4.

Altres activitats formatives

 • Es recomana la formació per mitjans telemàtics en els cursos de capacitació i reciclatge dels professionals de la formació viària dependents del Servei Català de Trànsit; la docència per a l'obtenció de llicències i permisos de conduir; els cursos de sensibilització i reeducació viària relacionats amb el permís per punts; la formació, el reciclatge i el perfeccionament de conductors; els cursos per al transport de persones i mercaderies (CAP), i els cursos ADR.
 • En tots aquells casos en què la formació hagi de ser necessàriament presencial, caldrà extremar les mesures d'higiene i prevenció.
 • En totes aquelles activitats formatives no reglades, que no estiguin regulades específicament en cap altre apartat d'aquesta Resolució, es recomana la formació per mitjans telemàtics. En tots aquells casos en què la formació hagi de ser necessàriament presencial, caldrà extremar les mesures d'higiene i prevenció.

Equipaments cívics

 • En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals presencials, amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 70% i si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis i s'acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.
 • Si n'hi ha, els serveis complementaris de bar i de restauració s'han de desenvolupar subjectes a les condicions d'accés establertes a l'apartat 3.4, epígrafs 1 i 2, d'aquesta Resolució i a la resta de condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 4.7.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

 • Es recomana la celebració de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, així com esdeveniments professionals per mitjans telemàtics La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats requereix que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana de mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 3.
 • En l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta d'acord amb l'apartat 2.3 d'aquesta Resolució.
 • Les activitats previstes en festes majors, revetlles i altres festes populars que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones cal que s'ajustin als àmbits considerats en aquesta Resolució i responguin a les limitacions establertes per a aquests, segons les seves característiques. No es poden desenvolupar activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari.

Activitats populars i tradicionals

 • Per al desenvolupament de les activitats de cultura popular i tradicionals, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure com en espais tancats, es recomana el compliment de les mesures organitzatives de control de les aglomeracions indicades a l'annex 3 i, si tenen lloc en espais tancats, es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 4.

Activitats recreatives musicals

 • Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos no poden obrir al públic.
 • En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l'apartat 4.5 d'aquesta Resolució. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l'apartat 4.7 de la Resolució. En aquesta tipologia de locals o establiments no està permès habilitar pistes o zones per a ball. L'horari de tancament dels locals o establiments a què fa referència el número anterior és l'establert a l'apartat 4.1 de la Resolució.

Consum de tabac i assimilats

 • No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats. Tampoc es permet fumar, consumir altres productes de tabac ni consumir cigarretes electròniques en les àrees destinades al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries (a partir de 1.000 persones) a l'aire lliure.

Actuacions policials

 • 1. Totes les actuacions policials del cos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya s'han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, i garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada. En especial, ha de garantir-se en qualsevol cas el dret de defensa dels acusats i investigats i el dret a l'assistència lletrada efectiva, a la interpretació i traducció i a la informació sobre el motiu de detenció o investigació.
 • En la mesura que la presencialitat no estigui expressament justificada per l'autoritat judicial, s'ha de minimitzar el desplaçament i la mobilitat de detinguts de comissaries a dependències judicials amb l'ús intensiu de les eines telemàtiques, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia.

Inspecció i règim sancionador aplicable a les mesures

 • Corresponen als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.
 • S'habilita el personal d'inspecció de l'Administració de la Generalitat, i en concret dels àmbits de comerç, consum, turisme i seguretat industrial, en el marc de les seves competències respectives, a realitzar les actuacions de vigilància, la inspecció i el control d'aquelles altres mesures establertes per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en virtut del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i de la resta de normativa aplicable.
 • L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el DLL 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Mesures de coordinació i seguiment policial

Les policies locals de Catalunya han de remetre diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia del SARS-CoV-2: nombre d'efectius policials afectats per la COVID-19; nombre de persones identificades; nombre d'actes de denúncia a persones; nombre d'actes de denúncia a locals; nombre de locals tancats; i, qualsevol altre incident rellevant

En l'àmbit local, i sense perjudici de les comunicacions de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, la coordinació operativa dels dispositius policials s'ha de dur a terme entre els comandaments de les policies locals i els comandaments territorials de les àrees bàsiques policials (ABP).

La durada de les mesures s'estableix per catorze dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució

Aquesta Resolució entra en vigor a les 00.00 hores del dia 24 de desembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC