• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya
Es crea l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya


Acord GOC/97/2022, de 10 de maig, publicat al DOGC número 8666, de 12 de maig de 2022

12/05/2022

Es crea l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya com a instrument d'estudi, anàlisi, seguiment i abordatge integral de la violència ocupacional en aquest àmbit, amb la finalitat de contribuir a una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques de seguretat i salut del personal dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya.

L'Observatori s'integra en la direcció general competent en matèria de professionals de la salut del departament competent en matèria de salut. Per desenvolupar les seves funcions, l'Observatori ha de comptar amb el suport tècnic i administratiu de la direcció general competent en matèria de professionals de la salut.

L'Observatori té les funcions següents:

a) Impulsar la creació del Registre de casos de violència als professionals del sistema de salut de Catalunya, així com la regulació de les seves funcions i contingut.

b) Analitzar, estudiar i difondre informació que permeti un major coneixement de la problemàtica delictiva violenta existent als centres i serveis sanitaris, i que pateixen els professionals del sistema de salut de Catalunya.

c) Impulsar i participar en l'elaboració d'informes i publicacions que recullin mesures pràctiques i experiències per afrontar el problema de la violència sectorial.

d) Consensuar protocols d'actuació i emetre recomanacions per prevenir i actuar enfront de les agressions que pateix el personal del sistema de salut i formular propostes de millora per reduir-les.

e) Establir plans de formació en prevenció d'agressions dels professionals dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya.

f) Ser un punt d'informació i atenció per als professionals dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya que pateixin alguna forma de violència.

g) Promocionar la cultura de la tolerància zero en tots els agents del sistema de salut de Catalunya.

h) Assessorar els centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya on es produeixin els incidents o hi hagi cap probabilitat de risc.

i) Analitzar els incidents ocorreguts, les situacions de risc i l'evolució del problema en els centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya.

j) Treballar per agilitar al màxim els processos de comunicació dels incidents de violència de manera telemàtica envers els professionals dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya, així com homogeneïtzar la recollida i la difusió de dades.

k) Promoure trobades entre els professionals dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya i els experts sectorials per facilitar l'intercanvi d'experiències, investigacions i treball en aquesta matèria.

l) Divulgar en formats adequats la informació obtinguda dels professionals dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya, les organitzacions i la ciutadania.

m) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de salut perquè elevi al Govern, si escau, les actuacions que consideri adients per assolir les finalitats de l'Observatori.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC