• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Proposta d’acord marc ens locals-Igualtat i Feminismes 2022-2025
Proposta d’acord marc ens locals-Igualtat i Feminismes 2022-2025


El Comitè Executiu de l’FMC reunit avui ha restat assabentat de la Proposta d’Acord Marc 2022-2025 corresponent al Departament d’Igualtat i Feminismes. Aquesta proposta, encara pendent de la signatura definitiva, representa un canvi de paradigma tant pel que fa a les polítiques com al mecanisme, amb l’objectiu d’arribar a tothom i garantir drets i equitat territorial: no parlem de Contracte programa, sinó del mecanisme de coordinació i cooperació del Departament d’Igualtat i Feminismes (IFE) amb els ens locals

27/06/2022

Recordem que el passat 31 de desembre es va signar aquest acord entre l’IFE, l’FMC i l’ACM per impulsar polítiques de promoció de la igualtat i el feminisme. Amb l’acord es ratifiquen els principis de responsabilitat pública, d’autonomia local, la subsidiarietat, l’atenció integral des de la proximitat, la prestació de serveis centrats en les persones, i l’eficiència i eficàcia en la gestió de serveis i desenvolupament i execució de polítiques públiques. L’acord té per objecte establir els compromisos generals de les parts signants per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de polítiques en els àmbits de la igualtat i la no-discriminació, els drets humans, l’acollida de persones migrades i refugiades, les polítiques públiques LGBTI+ i les d’eradicació de les violències masclistes.

La proposta d’acord passa del model de subvenció a un de transferència, que s’haurà de justificar amb una memòria. Això, a priori, ha de facilitar la gestió i permetre més flexibilitat si no es gasten tots els diners o si cal atendre necessitats extraordinàries. Pel que fa al finançament, en global es passa dels 45 milions d’euros als 90 milions d’euros, els consells comarcals tindran 100 per cent personal de SIAD a partir de 2022 i el 100 per cent de personal SAI a partir de 2023. També destaquem els augments als serveis de primera acollida i de violències masclistes.

Des de l’FMC s’han recollit totes les peticions dels ajuntaments i s’han traslladat a la Generalitat per obtenir una resposta a les demandes concretes.

En un altre ordre de coses, Lídia Muñoz ha deixat l’alcaldia de Sant Feliu de Llobregat, i, en conseqüència deixa de ser vocal del Comitè Executiu de l’FMC. Els assistents a la reunió han aprovat la seva substitució per Ascensión Ratia, alcaldessa de Pallejà.

Finalment, el Comitè Executiu ha aprovat els comptes anuals de l’entitat corresponents a l’exercici 2021 i l’auditoria; ha ratificat diferents representants de l’FMC a les comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat; ha aprovat les observacions fetes pels serveis tècnics de l’entitat a diversos textos normatius; i, com és habitual, ha aprovat la memòria d’activitats i de gestió corresponent a l’exercici 2021, l’acta de la reunió anterior del Comitè Executiu de maig de 2022 i l’informe d’activitats i de gestió corresponent al mes de maig.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC