• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L’FMC s’adhereix a la Xarxa mundial de governs locals i regionals per les polítiques de temps
L’FMC s’adhereix a la Xarxa mundial de governs locals i regionals per les polítiques de temps


El compromís que adquireix la Federació de Municipis de Catalunya amb aquesta adhesió, ratificada en la reunió del Comitè Executiu celebrada aquesta tarda, és impulsar polítiques del temps a nivell municipal i internacional i a participar, quan sigui possible, dels esdeveniments i debats organitzats

18/07/2022

Recordem que en la sessió del Comitè Executiu de l’FMC que va tenir lloc el 27 de setembre de 2021 ja es va aprovar donar suport a la Declaració de Barcelona per les Polítiques de Temps i ens comprometíem, en la mesura de les responsabilitats i possibilitats de cada institució firmant, a desenvolupar accions per posar el dret al temps i potenciar les polítiques del temps en l’agenda política internacional i urbana. Ara, la coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI) que va promoure l’esmentada declaració juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, ha convidat l’FMC a formar part de la Xarxa Mundial de Governs locals i Regionals per les Polítiques del Temps, petició que el Comitè Executiu ha aprovat.

Els assistents també han aprovat la proposta de conveni entre la nostra entitat i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals per al desenvolupament, el manteniment i l’actualització del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals 2021, vist l’èxit de l’experiència d’aquesta col·laboració, ja que fins avui és l’única base de dades accessible via web que recull experiències innovadores en l’àmbit local català.

S’ha informat del progrés en les negociacions amb AGEDI per trobar una solució al tema del pagament dels drets d’autor per part de les ràdios locals. Els assistents han ratificat l’Acord marc 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el govern català, l’FMC i l’ACM per a l’execució de polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, signat el dijous passat. També s’ha informat verbalment de totes les reunions que representants de l’FMC han mantingut amb altres entitats i administracions i s’han enumerat els actes als quals hi ha assistit l’FMC.

A més, els assistents han aprovat el nomenament dels diferents representants de l’FMC a les comissions mixtes i òrgans de participació i col·laboració amb la Generalitat de Catalunya; les observacions elaborades pels serveis tècnics i jurídics de l’FMC a diferent normativa que afecta els governs locals, com ara l’Avantprojecte de la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya i el Reglament de màquines recreatives i d’atzar i dels salons de joc; i han restat assabentats de la informació relativa a la sessió de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya celebrada l’11 de juliol. Finalment, com és habitual, s’ha aprovat l’acta de la sessió anterior del 27 de juny i l’informe d’activitats i de gestió de l’FMC corresponent al mes de juny de 2022.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC