• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Publicada la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023
Publicada la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023


Llei 2/2023, de 16 de març, publicada al DOGC número 8877, de 17 de març de 2023

17/03/2023

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 conté les previsions d'ingressos i l'aprovació de les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari del 2023. Formalment, el text articulat es divideix en set títols, vint-i-quatre disposicions addicionals i quatre disposicions finals.

El títol I està dedicat a la delimitació de l'àmbit i l'aprovació dels pressupostos, a les vinculacions de crèdit, al règim de les modificacions pressupostàries i a l'assignació als diferents òrgans de les competències de gestió en aquesta matèria. Inclou un article que recull els preceptes relatius a la gestió pressupostària dels crèdits finançats pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i pels fons React-EU de l'instrument de recuperació Pròxima Generació UE, alguns dels quals inclosos en el Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons React-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, modificat pel Decret llei 11/2021, del 27 d'abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer.

El títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, conté, com a element destacat, l'articulació dels mecanismes necessaris per a evitar l'adopció d'acords i de resolucions que incompleixin les normes generals de limitació de la despesa.

El títol III, sobre despeses de personal, estableix l'àmbit d'aplicació de les normes en aquesta matèria.

El títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d'actuació del crèdit públic, estableix les autoritzacions sobre endeutament i avals per a diversos tipus d'entitats i organismes, tant a curt com a llarg termini, i també sobre el marc per a gestionar els riscos de tipus d'interès i de canvi. També fixa les actuacions dels instruments del crèdit públic de la Generalitat.

Les normes tributàries, establertes pel títol V, fan referència al cànon de l'aigua i a l'actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa.

El títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, d'acord amb criteris basats en les especificitats de l'organització territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials.

El darrer títol, el VII, conté les normes específiques de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes (Síndic de Greuges; Consell de Garanties Estatutàries; Sindicatura de Comptes; Oficina Antifrau de Catalunya; Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

A continuació, destaquem aquells aspectes que tenen més interès des de la perspectiva local:

Art. 42. Cànon de l’aigua

Art. 44. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat

Art. 45. Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat

Art. 46. Fons de Cooperació Local de Catalunya (Municipis)

Art. 47. Fons de Cooperació Local de Catalunya (Aran i Comarques)

Art. 48. Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades

Art. 49. Tramesa de documentació en relació al Fons de Cooperació Local.

Art. 50. Compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes.

DA 16a. Cartera de serveis socials (pròrroga fins a 31 de desembre de 2023)

DA 17. Indicador de renda de suficiència: es fixa en 614,65 euros mensuals i 8605,15 euros anuals.

DA 24. Fons Addicional per al Millorament de Polítiques Públiques

L’entrada en vigor de la llei és l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC