• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria per a projectes d'innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional l'any 2023
Convocatòria per a projectes d'innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional l'any 2023


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

14/09/2023

Publicat l'Extracte de la Resolució de la Secretaria General de Formació Professional de data 29 d'agost de 2023 per la qual es convoquen ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement a la Formació Professional l'any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La convocatòria compta amb un pressupost de 30 milions d'euros.

Línies temàtiques:
- Línia 1. Innovació tecnològica, mediambiental de processos de producció o de prestació de serveis. Transferència de coneixement entre empreses o entitats i centres de formació professional i, mitjançant l'intercanvi d'experiències innovadores o d'I+D+i, a escala estatal, autonòmica o local.
- Línia 2. Desenvolupament de competències professionals vinculades a la digitalització, contes com les relacionades amb la indústria 4.0. o el desenvolupament de xarxes de comunicació 5G, i l'economia circular, entre altres.
- Línia 3. Promoció de l'equilibri de gènere en l'accés de la dona als perfils de formació professionals relacionats directament o indirectament amb les titulacions de formació professional STEAM i a la seva inserció professional.
- Línia 4. Creació d'estructures per a la promoció de la competència emprenedora, vinculada a centres de formació professional (vivers, incubadores d'empreses, etc.), que estimulen la competència emprenedora, i que faciliten la transició al mercat laboral des de l'entorn formatiu, aportant el marc, les normes, el suport i l'acompanyament necessaris.
- Línia 5. Disseny i prova de retocs o projectes de formació, que permeten la innovació metodològica cap a l'aprenentatge basat en retocs, amb atenció especial a la incorporació de competències transversals, inclòs el disseny-tipus d'adaptacions tècniques i estructures d'espais formatius i noves metodologies. 
- Línia 6. Desenvolupament d'ecosistemes d'innovació s'estableix entre els principals agents de cada sector professional estressant i garantint la col·laboració, l'excel·lència del talent dels seus professionals i la transferència del coneixement entre centres de formació professional, empreses i/o entitats especialistes en innovació d'aquest.

El projecte serà dissenyat conjuntament per professionals pertinents a centres de formació professional i empreses, així com per professionals d'altres entitats en funció de les característiques del projecte. Hauran de participar, almenys, dos centres de formació professional com a contes, a més dels organismes que participen com a empreses o organismes equipats. S'ha de presentar un projecte conjunt en el qual establirà les obligacions i funcions de cada un dels participants.

Els requisits del projecte són:
- Comptar amb un mínim de dos centres de formació professional de diferents comunitats o ciutats autònomes, que compleixen els requisits contemplats com a beneficiaris en aquesta convocatòria.
- Comptar almenys una empresa o entitat que facilitarà als centres suport logístic, tècnic, tecnològic, metodològic o científic, i compartirà amb ells els coneixements derivats de la seva experiència en una activitat o sector productiu determinat.
- El responsable de liderar el projecte serà un dels centres de formació professional.

Cadascun dels centres de formació professional que participin en el projecte podrà sol·licitar una quantitat màxima de 50.000 euros. En el cas de les empreses o entitats, aquesta quantia màxima serà de 20.000 euros. L'import màxim sol·licitat per projecte no podrà excedir de 120.000 euros. En tot cas, la quantitat final concedida no superarà el cost econòmic pressupostat per al conjunt del projecte i de cadascuna de les activitats i accions previstes.

Les ajudes econòmiques regulades en aquesta norma són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de quines són les administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

L'Ordre ECI/1305/2005, de 20 d'abril, publicada al BOE de 22 de març de 2022, va aprovar les bases reguladores de concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva (aquí).

Les sol·licituds es presentarà en una única sol·licitud de participació, en format electrònic i aquesta serà accessible exclusivament a través de la seu electrònica (aquí) del Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

El termini de presentació de sol·licituds va des del 4 de setembre fins al 29 de setembre del 2023.

Tota la informació del Ministeri d'Educació i Formació Professional sobre la convocatòria 2023 (aquí).
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a l'extracte de la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC