ENS ADHERITS

Per ser membre de l'FMC, només cal un acord del ple de l'entitat interessada.
Podeu fer servir el present MODEL D'ACORD DE PLE

Pel que fa a la quota a aportar per les entitats membres per a l'any 2024, aquesta quantitat serà estipulada de la manera següent:

  • Ajuntaments: 0,182904 euros/habitant a l'any
  • Diputacions: 0,182904 euros/habitant a l'any, comptabilitzant la població censada a la capital de la Província
  • Consells Comarcals: 0,011132 euros/habitant a l'any, comptabilitzant la població censada a tots els municipis membres de la comarca (per als de menys de 75.000 habitants el màxim és de 885 euros i per als de més de 75.000 habitants el màxim és de 2.650 euros).
  • Àrea Metropolitana de Barcelona: 0,022826 euros/habitant a l'any

En tots els casos s'ha de tenir en compte el darrer cens aprovat i vigent.

Els ens locals membres de la Federació tenen dret a gaudir de tots els serveis que presta l'entitat i a participar en les diferents Àrees sectorials. Per tal de participar en aquestes àrees/comissions, l'alcalde/ssa haurà de comunicar-ho a l'FMC. La representació del municipi la tindrà l'alcalde/ssa o el regidor/a en qui delegui.

També podeu llegir els Estatuts de l'FMC.