07/02/2024

Així es va acordar en una reunió celebrada ahir amb amb el director general d’Acció Cívica i Comunitària, Xavier Godàs i Pérez, en la què es va exposar el projecte ‘Barris amb Futur’ d’intervenció en àrees urbanes que requereixen una atenció social

Per part de la Federació de Municipis de Catalunya van assistir a la reunió l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, i l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, presidenta i vicepresidenta de l’Àrea de Serveis Socials de l’FMC, respectivament, acompanyades per Josep Lluís Bonet, tècnic assessor de serveis socials de l’FMC

El Consell de Seguiment on hi participarà l’FMC ha d’esdevenir un espai de consulta i monitoratge del projecte ‘Barris amb Futur’. Cal recordar que el projecte ‘Barris amb Futur’ constitueix un element de planificació clau perquè els futurs programes d’intervenció integral es construeixin amb una metodologia contrastada i homogènia que permeti dissenyar, implementar i avaluar amb èxit l’actuació sociocomunitària com a vehicle de consecució dels objectius de política social que estableix la Llei de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles, que desplegarà el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Els 15 projectes sociourbans que s’han de desenvolupar en el marc del Projecte Barris amb Futur tindran en compte els diferents espais urbans del país i les característiques de les necessitats a atendre, com ara els riscos socials i residencials, les zones de densitat urbana i l’àmbit rural, la distribució geogràfica de les intervencions, la disposició de recursos d’atenció i promoció socials al territori. Els projectes d’intervenció sociourbans es treballaran des del principi amb els municipis seleccionats per les característiques de les seves necessitats socials i la capacitat de resposta del mateix àmbit territorial, en forma de recursos públics i de la societat civil.

Els projectes sociourbans que es dissenyin i s’implementin en el marc del Projecte Barris amb Futur prendran com a referència general les principals polítiques públiques de millora de les condicions de vida al lloc de residència. Els principals eixos temàtics d’intervenció són tres: espais de sociabilitat, condicions de vida i igualtat d’oportunitats.