La Federació de Municipis de Catalunya, a través de la FEMP, ha demanat al govern de l'Estat una pròrroga en el termini per tal que els ajuntaments puguin aprovar les noves ordenances fiscals per adaptar els tipus de gravamen en l'Impost de béns immobles


27/04/2017

El motiu de la demanda és que tots els municipis puguin adaptar les seves ordenances fiscals a les modificacions introduïdes en els coeficients d'actualització dels valors cadastrals 2017, segons el Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, atès que hi ha un nombre important d'ajuntaments a l'Estat que no han tingut temps suficient per fer aquesta adaptació.

A causa del curt període de temps establert pel govern de l'Estat, i sabent de la dificultat de molts governs locals que es troben en minoria per aconseguir acords plenaris, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha adreçat un escrit a la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, demanant una major flexibilitat i ampliació dels terminis, amb l'objectiu de possibilitar que els ajuntaments afectats per la mesura puguin tramitar-la en la corresponent ordenança fiscal.

La Federació de Municipis de Catalunya subscriu totalment aquesta petició i dóna suport al prec que es facin totes les gestions per aplicar una major flexibilitat allargant el termini per poder donar compliment a allò establert pel Reial decret-llei esmentat.