Resolució EDU/952/2024, de 13 de març, publicada al DOGC número 9132, de 28 de març de 2024

03/04/2024

S'obre procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de personal docent en centres d'educació especial (CEE) de la seva titularitat, que esdevinguin proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) pels centres ordinaris durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.

La finalitat de la subvenció és finançar la contractació de personal docent en els CEE de titularitat dels ens locals de Catalunya, per tal de dotar-los dels mitjans personals necessaris per desenvolupar la tasca de proveïment de serveis i recursos als centres ordinaris en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, d'acord amb el que estableix el Decret 150/2017, de 17 d'octubre.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació que estableix la base reguladora 7 de l'Ordre EDU/258/2023, de 22 de novembre, és de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i, per tant, finalitza el 15 d’abril de 2024.

Els ens locals han de descarregar, emplenar, signar electrònicament i enviar el formulari de sol·licitud des del web de l'EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes), a l'apartat de "Tràmits”, prestador "Departament d'Educació”.