Resolució EDU/964/2024, de 18 de març, publicada al DOGC número 9134, de 3 d’abril de 2024

08/04/2024

S’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2022-2023.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments artístics.

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per l'Ordre EDU/6/2024, de 19 de gener, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

a) Que figurin inscrites en el registre de centres docents del Departament d'Educació per a la impartició d'ensenyaments no reglats de dansa, que no condueixen a l'obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l'Estat.

b) Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d'edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.

Els ens locals interessats poden presentar el formulari de sol·licitud de la subvenció, el formulari de justificació i la documentació que estableixen les bases reguladores 4 i 5 de l'Ordre EDU/6/2024, de 19 de gener, en el termini de 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.