Resolució TER/1745/2024, de 16 de maig, publicades al DOGC número 9167, de 22 de maig de 24

22/05/2024

S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús.

Són susceptibles d'accedir a aquestes subvencions:

a) Les promocions d'habitatges amb protecció oficial de nova construcció o gran rehabilitació.

b) Les promocions d'habitatges amb protecció oficial de nova construcció o gran rehabilitació que es destinin a casos de sensellarisme dins el Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022- 2025 aprovat per l'Acord GOV/59/2022, de 29 de març (DOGC núm. 8638, de 31.3.2022).

Aquestes promocions no poden disposar de certificat de final d'obra a data de publicació d'aquestes bases reguladores al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La data del certificat d'inici d'obres de les promocions que accedeixin a aquestes subvencions no pot ser anterior a 1 de juliol de 2023.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser els ajuntaments, entitats vinculades que en depenen i societats mercantils de capital íntegrament públic.

Pel que fa a les quanties de les subvencions, els promotors rebran una subvenció de 500 euros per metre quadrat de superfície útil computable d'habitatge, amb un màxim de 37.500 euros per habitatge. En el cas d'habitatges promoguts en municipis inclosos a la zona geogràfica A que s'ofereixin fins a 9,23 euros per metre quadrat de superfície útil en els termes exposats a la base reguladora 6.2, els promotors rebran una subvenció de 100 euros per metre quadrat de superfície útil d'habitatge, amb un màxim de 7.500 euros per habitatge. S'estableix un import màxim subvencionable d'1.000.000 d'euros per promotor.

Quant a la tipologia dels projectes, els habitatges han de complir les característiques següents:

-La superfície dels habitatges amb protecció oficial es computa d'acord amb el que estableix la normativa sobre condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, i no podrà superar en cap cas les limitacions màximes establertes al Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel dret a l'habitatge.

-Els habitatges poden disposar d'annexos vinculats sempre i quan així ho exigeixi el planejament urbanístic o per l'acord de transmissió del sòl. Aquests annexos, als efectes de repercussió de rendes, no poden superar els 15 metres quadrats de superfície computable, incloent-hi la part corresponent d'elements comuns, en cas d'aparcament per a cotxes; els 2,5 metres quadrats de superfície útil, en cas d'aparcament per a motocicletes i els 8 metres quadrats de superfície útil en el cas dels trasters.

No es pot repercutir en cap cas la superfície d'aquells elements comuns establerts a la normativa tècnica sectorial, ni més d'una plaça d'aparcament i/o traster per habitatge.

-La promoció haurà de disposar en fase de projecte de l'etiqueta del certificat d'eficiència energètica A emesa per l'ICAEN, en el cas d'obres de nova construcció, i, com a mínim, B, en el cas d'obres de gran rehabilitació, que caldrà mantenir en el moment de la certificació energètica definitiva.

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les promocions d'habitatges per a les quals se sol·licitin les subvencions s'executaran en el termini de 36 mesos a comptar de la resolució de qualificació provisional, i com a màxim hauran de disposar de certificat de final d'obra el 31 de desembre de 2027.

S’ha de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari normalitzat disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), que, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament, juntament amb la documentació requerida, des d'aquest mateix web.