Resolució ACC/1741/2024, de 15 de maig, publicada al DOGC número 91767., de 22 de maig de 2024

22/05/2024

Els ajuts s'emmarquen en les mesures de contingència per a la reducció de l'ús de gas natural fòssil d'acord amb el Reglament europeu (UE) 2022/1369, de 5 d'agost de 2022, sobre mesures coordinades per a la reducció de la demanda de gas natural fòssil, i d'acord amb les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ACC/75/2024, de 15 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores.

Es convoquen els ajuts a l'execució d'obres d'instal·lacions per a la injecció de biometà, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/75/2024, de 15 d'abril (DOGC núm. 9145, de 18.4.2024).

En son beneficiaris d’aquests ajuts ajuntaments, consells comarcals i organismes autònoms de les administracions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, amb caràcter de crèdit pluriennal, per un import total de 3.000.000 d'euros, són a càrrec de la partida pressupostària AG12/D/770000100/6310/0000 dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2025, dotada amb un import màxim de 3.000.000 d'euros.

Aquests ajuts resten condicionats a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de la subvenció. L'import d'aquesta convocatòria és ampliable segons disponibilitats pressupostàries, a càrrec dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de l'any 2025.

El termini per a l'execució i justificació de les actuacions subvencionables és l'1 d'octubre de 2025.

Els ajuts concedits es faran públics en la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.