• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social
Es prorroguen i aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social


Reial Decret-llei 20/2017, de 29 de desembre, publicat al BOE número 317, de 30 de desembre de 2017

08/01/2018

L’article 1 inclou l'aprovació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals per a 2018, en compliment del previst a l'article 32.2 de la Llei del cadastre immobiliari, que preveu la seva actualització mitjançant l'LPGE.

La disposició addicional única fixa el SMI per a 2018 amb un increment del 4% respecte a l'establert pel Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2017. Així mateix, el Govern determinarà la afectació d'aquest increment i dels que s'aproven en 2018 i el 2019 a les referències al SMI contingut en els convenis col·lectius vigents a 26 de desembre de 2017, així com en normes no estatals i contractes i pactes de naturalesa vigents a la data d'entrada en vigor del veritable decret que fixa anualment el salari mínim interprofessional. Tot això sense perjudici que els salaris establerts en conveni col·lectiu i en contractes o pactes de naturalesa inferior inferiors en conjunt i en còmput anual a les quotes de SMI vigent en cada moment a la quantia necessària per assegurar la percepció d'aquestes quantitats, sent aplicable les regles sobre compensació i absorció que s'estableixen en els reals decrets pels quals anualment s'estableix el salari mínim.


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC