En la reunió constitutiva de l’Àrea de Bon Govern de la Federació de Municipis de Catalunya, que va tenir lloc el 16 de març, es van dibuixar les línies estratègiques que s’hauran de seguir en aquest mandat per tal de transformar el model de gestió, organitzatiu i tecnològic de les administracions públiques cap a una societat digital que alhora fomenti de forma decidida la transparència i la participació. No hi ha dubte que no podem defugir del progrés i de la transformació tecnològica. I, en aquest sentit, tots els participants van acordar incorporar, integrar i promoure polítiques digitals per aconseguir unes administracions locals de futur, amb serveis proactius, que garanteixin una major transparència i participació dels ciutadans i ciutadanes


17/03/2021

El president de l’Àrea de Bon Govern de la Federació de Municipis de Catalunya és David Bote, alcalde de Mataró; i el vicepresident és Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat. L’Àrea s’estructura en tres comissions: la Comissió d’Agenda Digital (l’alcalde impulsor és Sergi Vallès, de Torrelles de Foix; i Josep Budí, cap del Servei TIC de l’Ajuntament de Tarragona, n'és el tècnic de referència); la Comissió de Transparència (l’alcalde impulsor és Josep Bigorra, de Vilaplana; i el tècnic és Michael Donaldson, comissionat d’Innovació digital, Administració electrònica i Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona); i la Comissió de Participació (alcalde impulsor: Carles Luz, de Gandesa; i el tècnic: Marc Solé, agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Gandesa).

A totes i tots ens agradaria viure en uns territoris intel·ligents, amb mobilitat sostenible i uns serveis més innovadors i eficients. Per això, des de l’FMC estem segurs que el que cal és accelerar la digitalització de pimes i professionals, impulsant la indústria i el comerç 4.0; promoure l’aprofitament de les TIC per part de la ciutadania en general i que puguin operar amb confiança en la nova relació digital. Creiem que així, d’acord amb els ODS, es podria ajudar a tancar les diferents bretxes digitals que s'han eixamplat en els últims anys per motius socioeconòmics, de gènere, generacionals, territorials, o mediambientals; especialment més visibles durant la pandèmia de COVID-19.

Les línies de treball en matèria d’agenda digital que l’FMC vol prioritzar són la consolidació de les TIC com a component estratègic, fer una diagnosi de quina és la seva situació actual i aconseguir un canvi cultural. Per això cal coordinar i alinear estratègies, establir sinèrgies amb d’altres agents, públics i privats, adequar de recursos i estructura al context de digitalització, i permetre i facilitar l’escalabilitat de projectes i iniciatives. A més, entre d’altres accions, cal fomentar l’adopció d’una nova cultura corporativa i desplegar iniciatives que responguin amb agilitat i immediatesa a les demandes.

Per aconseguir una major seguretat i confiança en tot el món digital, cal protegir els serveis i infraestructures TIC estratègiques, millorar la capacitat de prevenció i gestió de les conductes il·lícites, conscienciar i capacitar la societat per un ús segur de les TIC, i enfortir un servei públic de ciberseguretat, millorant la coordinació, l’actuació i la informació conjunta. És per això que a la reunió s’ha acordat, entre d’altres, treballar per crear les condicions i estructures necessàries per al suport a la innovació, fomentant la cultura del progrés, tant al sector públic com a l’empresa, enfortint les transferències tecnològiques, i impulsant programes pilot i laboratoris d’innovació social digital.

En la reunió ha quedat palès també que els aspectes més rellevants que s’han d’abordar en aquesta legislatura pel que fa a polítiques digitals passen pel desplegament del Pacte Nacional per a la Societat Digital amb les quatre diputacions, l’ACM, l’FMC i Localret; l’aprovació del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement (PN@SC), el desplegament del Compromís Nacional pel Desplegament de la Fibra Òptica per connectar totes les capitals de comarca el 2020 i tots els nuclis de població de més de 50 habitants, el 2023.

Pel que fa a la transparència, des de l’FMC creiem que cal estudiar i analitzar l’impacte normatiu de transparència en els ens locals i aterrar la seva implementació en les organitzacions municipals; avançar en matèria de retiment de comptes per millorar la qualitat democràtica de les nostres institucions públiques, i desenvolupar sistemes d’integritat pública que vertebrin l’ètica pública i el bon govern dels nostres governs locals i organitzacions municipals.

Per aconseguir-ho, caldria prioritzar el nou reglament de transparència, la reutilització d’Opendata, millorar els portals de transparència, homogeneïtzació i automatització, els sistemes de retiment de comptes i contractació i els sistemes integrals de gestió i catàleg integral de serveis, promoure bones pràctiques en el desplegament dels codis d’ètica i bon govern i elaborar plans d’integritat, codis ètics i comitè d’ètica, entre d’altres.

Finalment, quan parlem de participació, des de l’FMC sabem que la ciutadania demanda més espais deliberatius i de presa de decisions. Per això, considerem positiu que un percentatge dels pressupostos municipals siguin sotmesos a decisió dels habitants del municipi: els ciutadans i ciutadanes s’han de sentir participants directes de les accions per es poden portar a terme al seu territori, i més en temps post pandèmia. És per això que des de la nostra entitat promourem el treball en xarxa i la coproducció de polítiques públiques, incorporant la ciutadania, les entitats i de les associacions a espais de participació i proposta en el disseny i l’avaluació de polítiques públiques d’un manera quotidiana.

Per aconseguir tots aquest objectius, des de l’Àrea de Bon Govern s’incidirà en establir, de la mateixa manera que per a les altres àrees de l’FMC, un programa de formació orientat a electes i tècnics locals, amb activitats de debat, reflexió i formació en l’àmbit de les polítiques de transparència, bon govern i modernització de l’Administració Local; donar continuïtat als mecanismes de comunicació i informació als membres de l’Àrea de Bon Govern, nodrint els ajuntaments d’informació i documentació de forma regular, àgil i sistematitzada aprofitant els canals de comunicació de l’FMC amb els associats; i exigir i vetllar per la coordinació i col·laboració interadministrativa i per la suficiència financera dels governs locals en l’exercici de les seves competències en matèria de polítiques digitals i bon govern.

Recordem que tant el plenari com les comissions sectorials (que estan dotades del seu corresponent consell assessor tècnic) són òrgans de participació de l’FMC oberts a tots els càrrecs electes. El plenari es reunirà amb periodicitat semestral habitualment. Per poder ser més operatius pel que fa a qüestions específiques, les comissions sectorials es podran reunir amb caràcter independent de les altres comissions que configuren l’Àrea de Bon Govern. Alhora, s’ha creat una comissió permanent de Bon Govern, que es reunirà normalment cada semestre, que podrà abordar determinats temes d’urgència com a mecanisme de consulta més àgil i operatiu. Per garantir l’abordatge transversal i la gestió conjunta de les polítiques de transparència, bon govern i modernització de l’Administració Local es crea una direcció tècnica d’Àrea conformada pels tres tècnics assessors de referència. Finalment, al llarg del mandat, es podran crear tants grups de treball com sigui pertinent per abordar temàtiques molt específiques.