A més de les set àrees sectorials en que s’organitza la Federació de Municipis de Catalunya per al període 2020-2023, existeixen dues comissions transversals: la de la Dona i la dels ODS. Aquest matí ha tingut lloc la constitució de la Comissió de la Dona, amb l’objectiu de treballar per al desenvolupament i avenç de la dona en tots els àmbits i promoure les condicions per poder aconseguir que la llibertat i la igualtat siguin reals i efectives


02/06/2021

En la reunió s’ha definit la seva estructura organitzativa i el règim de funcionament, que queda així: la presidenta és Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú; i les dues vicepresidentes són Montserrat Candini, alcaldessa de Calella, i Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega. La comissió, que es reunirà amb una periodicitat semestral, es dotarà d’un consell assessor tècnic, coordinat per Rosa Català, de l’espai Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a tècnica de referència. A més, al llarg del mandat, es poden crear tants grups de treball com sigui pertinent per abordar temàtiques molt específiques.

En paraules de la vicepresidenta Alba Pijuan, no hem d’oblidar que "el treball per la igualtat s’ha de veure en tots els àmbits, de forma conjunta, en educació, en urbanisme, en cultura... I aquesta és la raó del caràcter transversal d’aquesta comissió", afegint que "l’objectiu de la comissió és no haver d’existir i assolir una igualtat efectiva dona-home en tots els àmbits: educació, cultura, urbanisme... perquè el feminisme s’ha d’integrar a totes les polítiques".

Olga Arnau, per la seva banda, ha afirmat que "el fet de constituir aquesta comissió posa en valor la confiança, la integritat, la capacitat d’anàlisi i la voluntat d’avançar de les dones", i ha constatat que caldrà valorar les decisions preses per aquesta comissió sempre amb visió de futur: "Les dones a la política i al món local han de construir futur des del coneixement intern i extern i amb perspectiva de gènere de l’impacte de les polítiques públiques".

En la reunió, les assistentes han acordat un seguit d’objectius generals del pla de treball d’aquesta comissió, els quals, de la mateixa manera que en les àrees ja constituïdes de l’FMC, passarien per programar activitats de debat, reflexió i formació en matèria de polítiques d’equitat de gènere orientat a electes i tècnics i tècniques locals; continuar amb la comunicació i la informació als membres de Comissió de la Dona aprofitant els canals de comunicació de l’FMC amb els associats; exigir i vetllar per la coordinació i col·laboració interadministrativa; analitzar el marc normatiu que determina les competències municipals per fer efectiu el dret a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe i per eradicar la violència masclista; i vetllar per la suficiència financera dels governs locals en l’exercici de les polítiques d’equitat de gènere i per garantir la prestació de serveis d’acollida i atenció integral a les dones víctimes de violència masclista.

En aquest sentit, en la reunió s’han establert els principals eixos en què s’ha de centrar el treball d’aquesta comissió, dels que destaquem la creació d’un Banc de Bones Pràctiques de polítiques efectives d’igualtat per aprofitar el coneixement dels ens locals que ja tenen una llarga trajectòria en la implementació d’accions i intervencions amb perspectiva transversal de gènere transversal: Compartir expertesa per continuar produint i construint, i, en definitiva, fer dels pobles i ciutats espais de cura, segurs i igualitaris.

També s'ha incidit en la promoció de la participació de la dona als governs locals i a la vida pública, l’impuls de les Agendes Locals amb perspectiva de gènere i garants d’entorns públics igualitaris; el treball per l’apoderament de les dones; el foment de la reforma horària i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; la lluita per l’eradicació de la violència i la discriminació envers les dones; la denúncia de la precarietat que pateixen les dones, agreujada per la crisi de la COVID-19; el vetllar per a la pèrdua de credibilitat del model masculí hegemònic; i posar en valor la saviesa relacional femenina.

Per aconseguir aquestes fites, la Comissió ha acordat prioritzar algunes actuacions, com les aliances amb la investigació acadèmica per revisar el funcionament organitzacional identificant aquells aspectes que propicien les iniquitats de gènere i proposar eines de transformació; rendibilitzar l'experiència COVID-19 i emprar models referents d'horaris europeus a les jornades laborals, nova gestió del temps, videoconferències, teletreball, etc.; crear Protocols de Bones Pràctiques en matèria de reconciliació de la vida personal i professional; fomentar campanyes de sensibilització enfocades a fer palesa la nocivitat de la masculinitat hegemònica per a la vida relacional d' homes i dones; i consolidar el Protocol específic contra l’assetjament sexual i de discriminació en matèria de gènere com un instrument indispensable que garanteixi a les dones el suport, seguiment i solució a les possibles incidències que es puguin produir en l’àmbit laboral, instaurar premis per a la creació de material de divulgació de l'obra de civilització femenina, posant l'accent en les capacitats i les practiques de llibertat que han estat sempre imprescindibles.