Decret 206/2023, de 23 de novembre, publicat al DOGC número 9049, de 27 de novembre de 2023

28/11/2023

Es crea el Comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, adscrit al Departament de Territori, al qual corresponen les funcions inherents a l'assessorament, impuls i desplegament del traspàs integral de Rodalies, de manera coordinada amb les diferents unitats competents en matèria ferroviària del Departament, sota la direcció superior de la persona titular d'aquest Departament.

Són funcions del Comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies:

a) Assessorar el Departament de Territori en tasques de supervisió amb l'objectiu d'assegurar que el procés de traspàs es dugui a terme amb èxit i eficiència.

b) Recomanar accions i estratègies que garanteixin que la transició de Rodalies de Catalunya es realitzi sense impactes significatius en la prestació del servei i la satisfacció dels usuaris.

c) Assessorar el Departament de Territori per tal d'assegurar la continuïtat operativa dels serveis de Rodalies durant i després del traspàs, evitant interrupcions significatives.