Resolució EXT/3951/2023, de 24 de novembre, publicada al DOGC número 9050, de 28 de novembre de 2023

28/11/2023

Aquestes bases tenen com a finalitat regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per impulsar projectes d'enfortiment de l'estructura i les capacitats de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament catalanes amb compromís envers la igualtat de gènere, els drets humans i la pau, que treballen en cooperació al desenvolupament i/o educació global. Això s'ajusta al que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, aprovat per la Resolució 769/XIV del Parlament de Catalunya.

Els projectes han de centrar-se en alguna de les línies de suport següents:

Línia 1: Reforç de l'estructura de l'entitat en despeses pròpies de funcionament (personal, lloguer de la seu, manteniment de l'entitat, iniciatives de difusió o comunicació sobre la tasca general de l'entitat i/o sobre les seves activitats, i altres despeses anàlogues relatives als mitjans humans i materials necessaris per al funcionament ordinari).

Línia 2: Reforç de les capacitats per contribuir a l'empoderament de l'entitat i millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència (processos, diagnòstics o estratègies interns; actuacions d'identificació de nous projectes o aliances; processos de canvi organitzatiu; formacions destinades al personal de l'entitat, incloent-hi el personal voluntari; acreditacions internacionals; i altres despeses anàlogues relatives a l'enfortiment de les capacitats).