Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució EDU/951/2024)

09/04/2024

La Resolució EDU/951/2024, de 18 de març, del Departament d'Educació, publicada al DOGC de 27/03/2024 modifica la Resolució EDU/618/2023, de 20 de febrer (aquí la informació), que obria el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb finançament de fons Next Generation EU.

La Resolució modifica la part expositiva al que cal afegir un nou paràgraf tercer, amb el contingut següent:
- El 2 d'octubre de 2023, la Comissió Europea va aprovar l'Addenda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament de tots els fons Next Generation EU. Aquesta Addenda inclou l'ampliació del termini d'execució de la mesura del component 19 del Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills), dins el PRTR, fins al 31 de desembre de 2025.

També modifica l'apartat 1.3 que queda redactat de la següent manera:
- El període d'execució de les actuacions previstes en aquesta convocatòria i en les bases reguladores s'inicia el 20 de gener de 2023 i finalitza el 31 de juliol de 2024.

Així mateix, modifica l'apartat 10.2 que queda redactat de la següent manera:
- El termini de presentació de la documentació justificativa és de 60 dies a comptar des de l'endemà de la finalització de totes les activitats incloses en el projecte subvencionat. El termini màxim de justificació serà fins al 30 de setembre de 2024. 

Aquestes dues darreres modificacions es podrà ampliar el termini de justificació el Departament d'Educació si els terminis europeus ho permeten.