Acord GOV/79/2024, de 9 d’abril, publicat al DOGC número 9140, d’11 d’abril de 2024

15/04/2024

Mitjançant aquest acord es pretén impulsar l'aplicació d'una línia d'ajuts de 60 euros en concepte de material escolar per als alumnes de primària i secundària dels centres educatius sostinguts amb fons públics de fins a un import màxim de 50 milions d'euros per a l'exercici escolar 2024-2025, que s'ha d'ajustar als criteris bàsics previstos en l'annex d'aquest Acord.

En aquest marc, s’autoritza els departaments de la Presidència, d'Economia i Hisenda i d'Educació a portar a terme les actuacions necessàries per a l'execució del que disposa aquest Acord, i en especial, el Departament d'Economia i Hisenda a adoptar les mesures pressupostàries que siguin necessàries, incloent la seva execució, així com la gestió i el pagament dels ajuts. Els departaments d'Economia i Hisenda i d'Educació tenen la condició d'òrgans concedents respecte de la línia d'ajuts prevista per aquest acord.