Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Extracte de la Resolució de 25 d'abril)

09/05/2024

L'entitat pública Red.es (Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública) ha publicat un nou Extracte de la Resolució de 25 d'abril de 2024 (BOE - 1/5/2024), de la Resolució de 15 de març de 2024 (BOE - 26/03/2024). Per a la concessió de subvencions per a actuacions de formació en competències digitals en el marc del Component 19 "Pla Nacional de Competències Digitals" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU (aquí la informació al web).

Mitjançant aquesta nova Resolució s'acorda que per raons d'oportunitat i d'interès públic la modificació dels apartats 4t i 21è, i la resta de la Convocatòria roman en els seus estrictes termes.

A conseqüència d'això, el Punt 3.a) de l'apartat 4t de la Convocatòria, "Requisits dels programes de formació", relatiu a l'activitat "Sessions Formatives" dels cursos de formació, queda redactat de la manera següent:

a) Sessions formatives: classes formatives presencials en grup de 8 hores de durada en què s'impartiran les matèries del programa. Les hores lectives s'han de desenvolupar almenys en 2 dies diferents. Les sessions formatives seran en modalitat presencial, llevat que per causes de força major alienes al beneficiari i prèvia petició d'aquest i autorització expressa de Red.es, la formació no es pugui dur a terme presencialment. En aquest cas, la formació s'impartirà a través d'aula virtual. No s'admet formació que no s'imparteixi en alguna d'aquestes dues modalitats.

Així mateix, el Punt 6 de l'apartat 21è, "Terminis", de la Convocatòria, queda redactat de la següent manera:

6. Termini de justificació de la fita final. El termini de justificació començarà una vegada finalitzat el termini d'execució i conclourà 3 mesos després.

Font: Butlletí PRTR - 9 de maig 2024.