Ordre ACC/113/2024, de 17 de maig, publicada al DOGC número 9168 de 23 de maig de 2024

24/05/2024

La modificació suposa el redactat següent: "L'import anual sol·licitat ha de ser inferior al 50% de la mitjana dels ingressos dels darrers dos anys tancats de l'entitat en el moment de presentar la sol·licitud. Per acreditar aquest requisit, s'ha de presentar la declaració de l'Impost sobre societats dels darrers dos anys tancats o, en el cas de les entitats no obligades, el compte de pèrdues i guanys on constin els ingressos obtinguts".