Ordre EMT/112/2024, de 17 de maig, publicada al DOGC número 9168 de 23 de maig de 2024

24/05/2024

Permís per als treballadors i les treballadores la jornada laboral dels quals coincideixi amb el dia de les eleccions. Aquest permís és, en tot cas, retribuït i no recuperable, d'acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.