Resolució EDU/1861/2024, de 31 de maig, publicada al DOGC número 9177, de 5 de juny de 2024

12/06/2024

Es crea el Programa d'innovació educativa Formació Professional Intensiva a l'empara de l'Ordre EDU/56/2024, de 22 de març, per la qual s'estableix el reconeixement a la innovació educativa i s'aproven les bases específiques reguladores de la convocatòria unificada de programes d'innovació educativa corresponent al curs 2024-2025.

Aquest programa s’aplica a partir de l’1 de setembre de 2024.

D’acord amb les bases reguladores, poden participar els centres educatius de formació professional, sostinguts amb fons públics, que imparteixin, en règim intensiu, almenys un cicle formatiu o un programa de formació i inserció.

La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer a través de l'aplicació sol·licituds d'Accions de la Formació Professional, on cal seleccionar el curs i el tipus d'acció. Juntament amb la sol·licitud cal presentar el projecte del centre per a participar en el programa.