Resolució ACC/2081/2024, de 5 de juny, publicada al DOGC número 9182, de 12 de juny de 2024

13/06/2024

Es convoquen per a l'any 2024 els ajuts destinats a la concessió d'ajuts en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/139/2020, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis al sector agrícola per a l'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible (DOGC núm. 8194, de 5.8.2020), modificada per l'Ordre ACC/164/2021, de 30 de juliol (DOGC núm. 8472, de 4.8.2021).

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 d'octubre de 2024 i finalitza el 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 300.000 euros, són a càrrec de les partides dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2024 següents: la partida D/482000100/6120/0000, per un import de 250.000 euros, i la partida D/482000100/6120/0072, per un import de 50.000 euros.