Ordre EDU/133/2024, de’11 de juny, publicada al DOGC número 9185, de 17 de juny de 2024

17/06/2024

S’aproven les bases que tenen per objecte establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar la impartició de Programes de Formació i Inserció per part de centres educatius autoritzats pel Departament d'Educació a impartir-los, durant el curs 2024-2025.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar als joves de 16 anys a 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, la formació general i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com la seva continuïtat formativa.

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius privats i els centres educatius públics que no siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya, autoritzats pel Departament d'Educació a impartir Programes de Formació i Inserció durant el curs 2024-2025.

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, hagi estat realitzada en les condicions que estableix la normativa vigent i s'executi respectant els terminis, els requisits i les obligacions establertes en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.