Resolució CLT/2170/2024, de 10 de juny publicada al DOGC núm. 9187, de 19 de juny de 2024

21/06/2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats municipals i comarcals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2024-2025 (CLT092).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 21 de març de 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/961/2024, de 22 de març de 2024 (DOGC núm. 9131, de 27.3.2024).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 27 de juliol de 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/2863/2023, d'1 d'agost (DOGC núm. 8973, de 4.8.2023).

c) La normativa general de subvencions.

El període per presentar les sol·licituds és del 20 de juny al 4 d'octubre de 2024 fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://eacat.cat) utilitzant el sistema de signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.