• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Llei del Codi tributari de Catalunya
Llei del Codi tributari de Catalunya


L’objecte d’aquesta llei és establir l'estructura del Codi tributari de Catalunya i aprovar-ne els llibres primer, segon i tercer, relatius a les disposicions generals del sistema tributari, l'Administració tributària de la Generalitat i els impostos, les taxes i els altres tributs que aplica la Generalitat

08/09/2017

El Codi Tributari de Catalunya s’estructura en 3 llibres. El Llibre Primer, relatiu a les Disposicions generals del sistema tributari a Catalunya; el Llibre Segon, relatiu a L'Agència Tributària de Catalunya i la Junta de Tributs de Catalunya; i el Llibre Tercer, relatiu al Consell Fiscal de Catalunya i l'Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris de Catalunya.

A continuació s’exposen les principals afectacions del Codi tributari de Catalunya a l’administració local.
Del Llibre Primer es destaca que, d’acord amb l’article 111-1 resten fora de l’objecte del codi tributari els tributs locals i les administracions encarregades d’aplicar-los, sens perjudici de la col·laboració de les administracions locals amb l’Administració tributària de la Generalitat.

Així mateix, es preveu en l’article 121-2 la col·laboració entre l’Administració tributària de la Generalitat i les administracions locals de Catalunya per fer plenament efectives les seves missions respectives, sempre amb respecte a l’autonomia local.

Respecte de la col·laboració entre l’Administració tributària de la Generalitat, i els ens locals, l’article 122-9 preveu que l’Administració tributària de la Generalitat col·laborarà amb els ens locals en la gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals, i en la recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals. Es preveu que ambdós administracions es prestaran recíprocament assistència per complir les seves comeses amb major eficiència. A sol·licitud dels presidents de les corporacions locals, l’Administració tributària de la Generalitat podrà dur a terme actuacions d’inspecció i recaptació executiva fora del territori de l’ens local en relació amb els ingressos de dret públic propis d’aquesta.

Llibre Segon: regula l'Agència Tributària de Catalunya i la Junta de Tributs de Catalunya. de L’Agència Tributària de Catalunya és un ens amb personalitat jurídica pròpia amb plena capacitat i atribucions per a organitzar i exercir les funcions que té encomanades. Entre les seves funcions, regulades en l’article 211-2 pot fer funcions d’aplicació dels tributs locals, i gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic de les administracions locals de Catalunya, quan aquestes funcions li siguin assignades per delegació, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o altres formes de col·laboració.

Per la seva banda, la Junta de Tributs de Catalunya és un òrgan col·legiat que resol les reclamacions economicoadministratives i altres recursos en matèria tributària i de recaptació d'ingressos de dret públic que s'interposen contra actuacions fetes per l'Administració tributària de la Generalitat i les entitats de dret públic, vinculades a aquesta o que en depenguin. En relació amb els ens locals, la Junta de Tributs de Catalunya donarà suport jurídic en matèria economicoadministrativa als ens locals de Catalunya, quan ho demanin i en els termes establerts per la normativa de règim local.

El Llibre Tercer regula el Consell Fiscal de Catalunya i l'Institut de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris de Catalunya. Els ens locals tindran representants en els òrgans de direcció del Consell Fiscal de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC