• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya
Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya


Aquest pacte ha de ser el marc orientador de referència per dur a terme les polítiques de renovació urbana des d’una visió integral de les diferents qüestions que hi tenen incidència, incloent-hi les relatives a la conservació i millora del parc d’edificis i a la millora dels entorns urbans

08/09/2017

L’acord aprovat fa especial incidència en la necessitat d’incrementar els nivells de rehabilitació fins assolir els estàndards d’altres països europeus. Per això, cal posar les condicions per atreure el sector privat a impulsar actuacions de manteniment i rehabilitació dels edificis, i actuar conjuntament amb les administracions públiques mitjançant els plans sectorials específics. Així mateix, cal potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per garantir la sostenibilitat i la qualitat ambiental dels entorns urbans i la seva accessibilitat i usabilitat per a les persones que hi viuen.

El Pacte nacional per a la renovació urbana és un instrument que es vincula amb l’Agenda urbana de Catalunya, que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat per transposar i adaptar a la realitat catalana les directius de desenvolupament urbà sostenible de l’ONU. Així, l’Agenda parteix d’un enfocament centrat en les persones en l’aplicació de les polítiques urbanes, i fa especial èmfasi en la consecució d’entorns urbans que garanteixin a tothom l’accés a l’habitatge i als serveis, uns hàbitats saludables, ben equipats i intel·ligents, amb accés al transport i a espais públics de qualitat, energèticament eficients i garants de prosperitat, com també abasta l’articulació urbana amb el territori, i el bon govern.

L’impuls al procés d’elaboració del Pacte de renovació urbana l’assumeixen la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Per fer-ho, crearan la Taula del Pacte nacional per a la renovació urbana, que haurà d’elaborar el document del Pacte nacional en el període d’un any. Tindrà també les funcions següents: assessorar els departaments de la Generalitat en l’elaboració de polítiques de renovació urbana; analitzar la situació específica del sector de manteniment i rehabilitació dels edificis i dels habitatges, de la seva eficiència energètica, i sostenibilitat, de les noves tecnologies i de la qualitat espacial dels entorns urbans en general, com també el seu impacte econòmic i social i proposar polítiques governamentals a llarg termini i línies d’actuació a curt termini; i, garantir la coordinació i coherència dels treballs amb els continguts desplegats per l’Assemblea Urbana de Catalunya, en el marc de l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. Amb aquest objectiu, la Taula establirà mecanismes d’intercanvi d’informació i de discussió compartida entre òrgans.

La Taula s’adscriu al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La presidiran, per anys alternatius, els consellers de Territori i Sostenibilitat i de Governació. La primera presidència correspondrà al Departament de Territori i Sostenibilitat. En representació de la Generalitat, hi haurà dos representants del Departament de Governació i dos del de Territori i Sostenibilitat, i fins a un màxim de 15 representants d’altres departaments i organismes de la Generalitat amb competències relacionades amb la matèria del pacte. Comptarà, a més, amb representació de l’Administració local; els col·legis professionals amb activitats vinculades al Pacte; l’àmbit universitari i de recerca amb línies docents relacionades amb els objectius del Pacte, i les associacions empresarials, sindicals i teixit associatiu amb activitats també vinculades a l’objecte del Pacte.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC