• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Plataforma de serveis de contractació pública i del sobre digital
Plataforma de serveis de contractació pública i del sobre digital


S’aprova l’aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (en endavant, PSCP) amb l'objectiu d'oferir un punt de referència únic i complet de les licitacions i dels seus resultats a les persones licitadores i contractistes de l'Administració de la Generalitat, els ens que integren l'Administració local a Catalunya, les universitats públiques de Catalunya i els ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen i als gestors públics de la contractació

08/09/2017

L’ordre esmentada estableix l’obligació, d’una banda, de l’Administració de la Generalitat i els ens del sector públic que en depenen o s’hi vinculen, incloses les universitats públiques de Catalunya, de publicar els seus perfils de contractant mitjançant la PSCP (article 2.1) i, d’altra banda, dels ens que integren l’Administració local a Catalunya, així com els ens del seu sector públic, d’acord amb les previsions de la normativa en matèria de transparència, d’informar a la PSCP els contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals, podent optar per la publicació de la convocatòria de les licitacions i dels seus resultats en la PSCP, bé directament o bé per interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la informació de les diferents administracions i entitats públiques locals (article 2.2).

El capítol II de l’Ordre regula l’aplicació de Sobre digital, plenament integrada amb la PSCP, la qual té l’objectiu de dotar l'Administració de la Generalitat, els ens que integren l'Administració local a Catalunya, les universitats públiques de Catalunya i els ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen, així com a les empreses, d'eines per realitzar el procés de licitació per mitjans electrònics amb garanties jurídiques i tècniques, en els termes establerts en la mateixa Ordre (article 7.1). Aquesta nova solució de Sobre digital es basa en una aplicació web mitjançant la qual es realitza el xifratge de les proposicions abans de ser enviades i són les empreses licitadores les que custodien les claus amb les quals s'inicia el procés de desxifrat de les proposicions presentades (article 9.2). Així, les empreses licitadores disposen d’una eina més intuïtiva, usable i estandarditzada per a la presentació electrònica de les proposicions.

Igualment, l’ordre deroga les ordres ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública i ECO/58/2012, de 22 de febrer, de modificació de l'Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública, i s'incorpora el servei de Sobre digital.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC