• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020


S’aproven les bases reguladores de les subvencions per a les operacions 04.04.01 i 07.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR 2014-2020) destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies que es publiquen a l'annex 1, així com les bases específiques que es detallen en els annexos 2 i 3 per a cadascuna d'elles

08/09/2017

Les persones beneficiàries de la subvenció estan supeditades al compliment del que preveu el PDR, i a les obligacions, condicions o requisits que en resultin i no estiguin previstos en la present ordre de bases reguladores.

Aquestes subvencions cofinançades amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006); i d'acord amb el Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a organisme pagador del fons FEAGA i FEADER, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, referent a l'execució d'actuacions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural, signat el 26 de novembre de 2015.

Aquestes subvencions estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm.814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell, i el Reglament d'Execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, que estableix disposicions d'aplicació de l'esmentat reglament (UE) 1306/2013.

Als ajuts convocats per l'Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre AAM/338/2012, de 23 de novembre, i es convoquen els ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015, els són d'aplicació les ordres previstes a la disposició derogatòria fins a finalitzar la tramitació de tota la convocatòria.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
Document del PDR
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC