• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua
Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua


Poden ser objecte de subvenció la redacció i l'actualització de plans directors del servei d'abastament d'aigua en municipis de menys de 5.000 habitants censats

08/09/2017

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per pla director aquell estudi especialitzat que contingui com a mínim els aspectes detallats en l'annex 1.

No són objecte de subvenció: a) Les inversions en infraestructures que es proposin en aquests plans directors; i b) L'impost sobre el valor afegit (IVA) de la redacció de plans directors en relació amb el servei d'abastament d'aigua.

Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i aquells ens locals o agrupacions d'ens locals que prestin el servei d'abastament d'aigua o que duguin a terme la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec. Un ens local o una agrupació d'ens locals pot presentar una sol·licitud de subvenció per a la redacció dels plans directors del servei d'abastament d'aigua corresponents a diversos municipis de menys de 5.000 habitants censats. Si la sol·licitud de subvenció s'adreça a la redacció o actualització dels directors del servei d'abastament corresponents a set o més de set municipis, l'ens local pot incloure a la relació de plans a redactar el corresponent a un municipi de més de 5.000 habitants, cas en el qual s'aplica el que es preveu a la base 3.3.

Els ens locals sol·licitants poden presentar l'acord de sol·licitud i la documentació a què fa referència l'apartat 4 d'aquesta base en el termini que s'estableixi a la convocatòria a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC