• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Decret de normes complementàries per a la realització del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya. Suspès per l'acte núm. 4333-2017 del TC, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017
Decret de normes complementàries per a la realització del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya. Suspès per l'acte núm. 4333-2017 del TC, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017


Decret 140/2017, de 6 de setembre, publicat al DOGC número 7450, de 7 de setembre de 2017

08/09/2017

De conformitat amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d'Autodeterminació el president de la Generalitat ha convocat el referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya, mitjançant el Decret 139/2017, de 6 de setembre. La convocatòria del referèndum s'ha de desenvolupar d'acord amb el que estableix l'esmentada Llei. Tanmateix, es recullen en aquest Decret un seguit de peculiaritats en matèria de procediment i tràmits per adequar-lo a les pròpies circumstàncies.

 

Impugnació (Títol V LOTC) núm. 4333-2017, del Tribunal Constitucional, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017 contra el Decret de normes complementàries per a la celebració del Referèndum d’Autodeterminació 

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 7 de setembre actual, ha acordat admetre a tràmit la impugnació presentada per l'Advocat de l'Estat, en nom i representació del Govern de la Nació, contra el Decret 140/2017, de 7 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de normes complementàries per a la celebració del referèndum d'autodeterminació . I té per invocat pel Govern l'article 161.2 de la Constitució, el que, al seu tenor i conforme disposa l'art. 77 LOTC, produeix la suspensió del Decret impugnat, el que comporta la de qualsevol actuació que porti causa d'aquest, des del dia 7 de setembre de 2017, data d'interposició de la impugnació, que serà comunicat al president del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, cal tenir present que d'acord amb l'article 87.1 LOTC, sense perjudici de l'obligació que aquest precepte imposa a tots els poders públics de complir les resolucions d'aquest Tribunal, i d'acord amb el demanat per la part recurrent, es produirà una notificació personal "Als alcaldes de tots els municipis de Catalunya, a través de la Delegació del Govern a Catalunya”, i "Se'ls adverteix a tots ells del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. En particular, que s'abstinguin d'iniciar, tramitar, informar o dictar, en l'àmbit de les respectives competències, acord o cap actuació que permeti la preparació i / o la celebració del referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya regulat en el Decret objecte de la present impugnació, d'advertir de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer en cas de no atendre aquest requeriment”.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret
Suspensió
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC