• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Llei del referèndum d'autodeterminació. Suspesa per l'acte del TC número 4334-2017, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017
Llei del referèndum d'autodeterminació. Suspesa per l'acte del TC número 4334-2017, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017


La llei regula la celebració del referèndum d'autodeterminació vinculant sobre la independència de Catalunya, les conseqüències en funció de quin sigui el resultat i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya

08/09/2017

Igualment la llei determina a la disposició final primera que les normes de dret local, autonòmic i estatal vigents a Catalunya en el moment de l'aprovació d'aquesta Llei es continuen aplicant en tot allò que no la contravinguin. També es continuen aplicant, d'acord amb aquesta Llei, les normes de dret de la Unió Europea, el dret internacional general i els tractats internacionals.

Finalment, la disposició final segona estableix que d'acord amb el que disposa l'article 3.2, les disposicions d'aquesta Llei deixaran de ser vigents una vegada proclamats els resultats del referèndum llevat el que determina l'article 4 quant a la implementació del resultat.

 

Recurs d’inconstitucionalitat número 4334-2017, del Tribunal Constitucional, publicat al BOE número 2016, de 8 de setembre de 2017

El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 7 de setembre de 2017 actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel President del Govern i, en la seva representació i defensa, per l'Advocat de l'Estat, contra Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació. Igualment, té per invocat pel President de Govern l'article 161.2 de la Constitució, la qual cosa, al seu tenor i conforme disposa l'article 30 LOTC, produeix la suspensió de la Llei impugnada, des de la data d'interposició del recurs -7 de setembre de 2017 - per a les parts del procés i des de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» per a tercers.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
Recurs contra la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC