• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Recurs contra un article de la Llei del Codi Tributari de Catalunya
Recurs contra un article de la Llei del Codi Tributari de Catalunya


Recurs d’inconstitucionalitat número 4362-2017, publicat al BOE número 221, de 13 de setembre de 2017

13/09/2017

El Ple del Tribunal Constitucional, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 4362-2017, promogut pel President del Govern, contra l'article 5 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 17/2017 , d'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels Llibres Primer, Segon i Tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat. Els preceptes recorreguts són els següents: 111-1; 111-2; 111-3; 111-4; 111-5; 111-6 apartat 1; 111-7; 111-8 apartats 1, 3 i 5; 122-1; 122-2; 122-3 apartat 1.c); 122-4; 122-5; 122-6; 122-7 i 122-10 apartat 6, del llibre primer, així com els articles 217-3.3.d) ie) i 217-5.3.c); 221-1 apartats 1 i 4; 221-2 apartats l.d) i 1.f); 222-4; 222-5; 223-1 i 223-2 i la disposició addicional tercera apartat 1, del llibre segon, per ser contraris a la Constitució; per vulnerar, en definitiva, els articles 14; 23.2; 31.1; 133.1 i 2; 156.1; 157.3 de la mateixa, així com les competències estatals que estableixen els articles 149.l.1.ª CE per a la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals; 149.1.8a CE en matèria de legislació civil; 149.1.14a sobre Hisenda General; 149.1.18a CE en matèria de procediment administratiu comú, i bases del règim estatutari dels funcionaris públics, i 149.1.3a CE en matèria de relacions internacionals. I es fa constar que pel president del Govern s'ha invocat l'art. 161.2 de la Constitució, el que produeix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats: arts. 122-10.6; 217-3.3.d) i e); 217-5.3.c); 223-1 i 223-2 del Citat Codi, des de la data d'interposició del recurs -8 de setembre de 2017- per a les parts del procés i des del dia en què aparegui publicada la suspensió en el «Butlletí Oficial de l'Estat» per als tercers.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC