Resolució ACC/1727/2024, de 15 de maig, publicada al DOGC número 9166, de 21 de maig de 2024

22/05/2024

Per mitjà d’aquesta Resolució, s’aproven les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions destinada als ens locals i als comerços i serveis productors de residus orgànics de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular.

L'objecte de les subvencions regulades en aquestes bases és finançar actuacions que contribueixin al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, donar compliment als objectius que estableix la normativa vigent.

De manera específica, es financen les actuacions següents en relació amb les fraccions de residus municipals que es detallen a continuació, ja sigui en l'àmbit domèstic o comercial:

1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).

2) Projectes d'autocompostatge.

3) Recollida selectiva d'olis de cuina usats.

4) Recollida selectiva de residus tèxtils.

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva o l'autocompostatge, i que presentin projectes sobre els serveis indicats a l'objecte i per als quals, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin la competència en la recollida selectiva de les fraccions incloses a la base 1 per a les quals s'incloguin actuacions en la sol·licitud.

Els ens locals no poden concórrer a la convocatòria de forma simultània i per a les mateixes actuacions de forma individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal. Un mateix ens local no pot presentar més d'una sol·licitud. En cas que un ens municipal o supramunicipal vulgui sol·licitar diversos projectes, ho ha de fer de manera agrupada en una única sol·licitud.

Els projectes per finançar són projectes fets pels ens locals de Catalunya, dins del servei públic de recollida selectiva de residus municipals i de l'autocompostatge, adreçats tant a la població com als comerços i serveis generadors de residus municipals del seu àmbit.

La subvenció és dinerària. De forma genèrica, el percentatge màxim de finançament per a cadascuna de les actuacions sol·licitades i justificades és del 90% de l'import acceptat com a elegible (IVA exclòs).

En el cas d'ens locals, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s'han de presentar segons el formulari normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: https://eacat.cat/. Les sol·licituds presentades en forma diferent de l'establerta en aquest apartat es consideraran no presentades. La impossibilitat tècnica o d'altra mena no eximeix, en cap cas, els ens locals de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.