QUI SOM

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) va ser fundada l'any 1981 per 177 ajuntaments. És una associació plural formada per municipis i ens locals de Catalunya, constituïda per a la defensa i la promoció de l'autonomia local.

El president de l'FMC des del 18 d'octubre de 2023 és Eduard Rivas Mateo, alcalde d'Esparreguera, escollit per la 34a Assemblea General celebrada a Lleida. 
 
L'FMC, amb l'autonomia que es deriva dels seus estatuts, està integrada en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i participa, en el marc de l'acció municipalista internacional, en l'organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que és l'entitat municipalista de caràcter internacional més representativa. L'FMC té subscrits convenis de col·laboració amb d'altres ens, col·legis professionals i institucions de caràcter divers, com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, el Consorci Localret o la Creu Roja, entre d'altres. L'FMC també és membre del DIPLOCAT el consorci publico-privat que es dedica a projectar Catalunya al món.

L'FMC desplega una part important de la seva activitat en defensa del municipalisme en diferents òrgans de participació i comissions mixtes que articulen la seva relació amb el govern i l’administració de la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaca la Comissió de Govern Local de Catalunya.

L'FMC està representada en el Consell de Governs Locals de Catalunya, creat a l'Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 2006 i constituït l’1 de febrer de 2022.


El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi.

La Federació de Municipis de Catalunya, des del moment de la seva fundació, l'any 1981, ha anat assolint amb el temps una capacitat representativa cada cop més elevada. Els governs locals que estan adherits a l'FMC sumen el 91 per cent de la població de Catalunya, entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades.

 
També podeu llegir els Estatuts de l'FMC.