Resolució ACC/1728/2024, de 15 de maig, publicada al DOGC número 9166, de 21 de maig de 2024

22/05/2024

Aquestes bases són un instrument que posa a l'abast dels ens locals, les entitats sense ànim de lucre i les universitats la possibilitat de desenvolupar una estratègia de prevenció de residus municipals que permeti millorar el seu comportament ambiental, de manera exigent i compromesa amb la sostenibilitat i amb l'estalvi de recursos naturals.

La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, complir els objectius que estableix la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció, respecte dels ens locals, té com a objecte fomentar la planificació d'actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, i el desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus municipals.

El període d'execució de l'activitat/projecte/actuació és de 24 mesos a partir de la data de resolució d'atorgament.

Són subvencionables les actuacions següents desenvolupades per ens locals:

L'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagin acompanyades de la implantació de com a mínim una actuació de prevenció A), B), C), D) o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l'òrgan competent dins el termini d'execució.

. Actuació A) La implantació d'actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.

. Actuació B) La creació de nous centres de reutilització i la seva posada en funcionament.

. Actuació C) La implantació d'altres actuacions de foment de la reutilització d'objectes (R).

. Actuació D) La implantació d'actuacions de reparació d'objectes.

. Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals.

. Actuació F) El desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d'altres) que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l'àmbit de les seves competències. Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

L'import de la subvenció és d'un màxim del 75% (IVA inclòs) de cadascuna de les despeses acceptades de cada actuació subvencionada (elaboració o actualització del PLP, A, C, D, E, F) i té caràcter dinerari, fins a un import màxim de seixanta mil euros (60.000,00 €).

En el cas concret de l'actuació B de creació de nous centres de reutilització i la seva posada en funcionament per part d'ens locals i entitats sense ànim de lucre i universitats, l'import de la subvenció és d'un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat i fins a un import màxim de cent vint mil euros (120.000,00€).

Per als plans locals de prevenció, vegeu la disposició.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'Extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web http://eacat.cat. Les sol·licituds presentades en forma diferent de l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.