Resolució EMT/1935/2024, de 26 de maig, publicada al DOGC número 9180, de 10 de juny de 2024

12/06/2024

Es disposa la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l'activitat esportiva i de lleure en el Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la Comissió Negociadora, així com la seva publicació al DOGC.