Ordre EDU/132/2024, de 7 de juny, publicada al DOGC número 9182, de 12 de juny de 2024

13/06/2024

S’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades a centres privats concertats per a l'adquisició d'equipament de robòtica, programació i llenguatge computacional, en el marc del programa "Código Escuela 4.0” impulsat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

El període d'execució de les actuacions previstes en aquestes bases reguladores s'inicia l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitza el 31 de març de 2025, per a l'adquisició de material.

Poden acollir-se a aquestes subvencions els centres privats ordinaris sostinguts amb fons públics de Catalunya, que imparteixen ensenyaments del segon cicle d'Educació Infantil, d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria.

El formulari de sol·licitud estarà disponible a l'apartat "Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya.