• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Activitat de guia de turisme de Catalunya
Activitat de guia de turisme de Catalunya


L'activitat de guia de turisme és de lliure prestació excepte a l'interior dels monuments declarats bé cultural d'interès nacional i dels museus inscrits al Registre de museus de Catalunya, on cal disposar de l'habilitació corresponent, atorgada o reconeguda per l'Administració de la Generalitat (Decret 43/2020, de 10 de març, publicat al DOGC número 8083, de 13 de març de 2020)

13/03/2020

Les habilitacions de guia de turisme s'han obtingut durant anys a partir de la superació d'un examen sobre diverses àrees de coneixement o mitjançant els procediments de reconeixement d'habilitacions de guia de turisme expedides per altres comunitats autònomes o per organismes oficials d'altres estats membres de la Unió Europea.

Aquest Decret estableix una nova regulació en la qual se simplifica l'obtenció de l'habilitació mitjançant l'acreditació d'una titulació i una competència professional. En aquest nou sistema les persones interessades, en qualsevol moment i sense necessitat d'esperar a la convocatòria d'un examen, podran accedir a l'habilitació com a guia de turisme de Catalunya mitjançant la presentació d'una declaració responsable al portal de tramitació de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE). Aquesta habilitació de guia de turisme de Catalunya, que és necessària per exercir l'activitat dins els museus inscrits al Registre de museus de Catalunya i de monuments declarats bens culturals d'interès nacional, no s'ha de renovar.

La nova regulació recull, així mateix, el procediment de reconeixement de qualificacions professionals.

A més, aquest decret fa esment a la possibilitat que els/les guies de turisme de Catalunya puguin obtenir, de forma voluntària, una certificació de qualitat dins el sistema català de qualitat turística.

Aquest segell de qualitat, avalat per l'Administració turística, permetria als guies de turisme de Catalunya que ho desitgin realitzar la seva tasca d'acord amb la seva especialització segons les titulacions o les aptituds que acreditin, com per exemple una especialització en patrimoni cultural, natural, immaterial, rutes temàtiques, literàries, insòlites, o les que resolgui la comissió de valoracions que es creï d'acord amb el sistema català de qualitat turística.

Aquest nou decret s'estructura en capítols: el capítol 1 estableix diverses disposicions generals referents a l'activitat de guia de turisme de Catalunya; el capítol 2 regula l'obtenció de l'habilitació per desenvolupar l'activitat de guia de turisme als llocs on no és de lliure prestació; el capítol 3 estableix el procediment per obtenir el reconeixement de les qualificacions professionals obtingudes en altres estats membres de la Unió Europea per a l'exercici de l'activitat de guia de turisme; el capítol 4 regula l'exercici temporal de l'activitat de guia de turisme de Catalunya; el capítol 5 regula l'accés a mitjans electrònics; el capítol 6 preveu un sistema voluntari de qualitat, i el capítol 7 estableix les obligacions i les responsabilitats de les persones habilitades. Per últim inclou una disposició transitòria, que estableix un termini per tal que les persones que ja disposen de l'habilitació obtinguin les noves identificacions, i una disposició derogatòria.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC