• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures complementàries en l'àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats del COVID-19
Mesures complementàries en l'àmbit laboral per pal·liar els efectes derivats del COVID-19


Reial Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, publicat al BOE número 86, de 28 de març de 2020

28/03/2020

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, va aprovar un conjunt de mesures destinades a pal·liar la crisi sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia de l'COVID-19. D'entre les mesures previstes figurava la flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), tant per causa de força major, com en el supòsit dels derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, per tal d'intentar pal·liar els efectes que la crisi sanitària produeix en el mercat laboral. Tanmateix l’estancament que està registrant el mercat laboral, unit a l'important volum de ERTO presentats, des de la declaració de l'estat d'alarma, evidencien la necessitat d'arbitrar noves mesures i instruments que contribueixin a pal·liar els efectes de la crisi sanitària sobre les persones treballadores.

El reial decret-llei s'estructura en cinc articles, quatre disposicions addicionals i tres disposicions finals.

1) El reial decret llei busca establir instruments tendents a garantir l'aplicació efectiva dels serveis que resulten essencials en les circumstàncies actuals, a l'objecte de donar una resposta adequada a les necessitats d'atenció sanitària i social, que concorren. Així, aquest Reial decret llei, preveu que, durant la vigència d'aquest estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, els centres, serveis i establiments sanitaris, com hospitals o ambulatoris, i els centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat, com residències i centres de dia, ja siguin de titularitat pública o privada, o qualsevol que sigui el seu règim de gestió, que determinin el Ministeri de Sanitat o el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, com a serveis essencials, no puguin tramitar ERTO.

2) El reial decret llei complementa i detalla algunes de les mesures previstes, pel que fa a la tramitació dels ERTO, previstes en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, concretant el procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, per a totes les persones afectades per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en les causes previstes en els articles 22 i 23 de l'esmentat reial decret llei, així com a integrar una altra sèrie de mesures, en l'àmbit laboral, destinades a pal·liar els efectes de la crisi de l'COVID-19, sobre les persones treballadores.

3) També es preveu per el cas de les societats cooperatives que, quan per falta de mitjans adequats o suficients, l'Assemblea General de les mateixes no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el Consell Rector pugui assumir la competència per aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball dels seus sòcies i socis i emetre la corresponent certificació per a la seva tramitació, en els termes que preveuen els articles 22 i 23 de Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març.

4) D'altra banda, el reial decret llei també preveu mecanismes per pal·liar els efectes d'aquesta crisi sanitària en la contractació temporal, i s'estableix la interrupció del còmput de la durada dels contractes que, davant aquesta circumstància, no poden assolir l'objecte per al qual van ser subscrits. D'aquesta manera, s'aconsegueix garantir que els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i d'interinitat, puguin assolir la seva durada màxima efectiva, desplegant plens efectes, quant a prestació de serveis, la formació que comporten i l'aportació a la activitat empresarial, durant el temps total o inicialment previst, de manera que la situació d'emergència generada per la crisi sanitària del COVID-19 no privi l'empresa de la seva capacitat real per organitzar els seus recursos.

5) Així mateix, s’ofereix una solució conjunta a les diferents eventualitats que, a nivell de tramitació, s'estan suscitant tant per a l'entitat gestora de les prestacions d'atur, com per a les autoritats laborals, amb motiu de l'increment dels expedients de regulació temporal d'ocupació sol·licitats i comunicats per les empreses. Concretament, s’aclareix el límit temporal de les resolucions tàcites recaigudes en els expedients de regulació temporal d'ocupació sol·licitats per força major, en els quals el silenci, que és positiu d'acord amb el que preveu l'article 24 de la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no pot suposar una durada màxima diferent que l'aplicable a les resolucions expresses, que se circumscriuen a la vigència de l'estat d'alarma, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març, així com de les seves possibles pròrrogues.

6) D'altra banda, es preveu que les sol·licituds presentades per l'empresa que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents, essent sancionable, igualment, la conducta de l'empresa consistent en sol·licitar mesures, en relació a l'ocupació que no resultessin necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes.

7) També s'estableix el deure de col·laboració de l'entitat gestora de les prestacions per desocupació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, havent de notificar, a aquest efecte a aquesta última, els supòsits en què apreciï indicis de frau per a l'obtenció de les prestacions per desocupació.

8) Addicionalment, s'inclou una modificació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per tal de determinar que les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació previstes en els articles 24 i 25 del mateix, seran d'aplicació als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor del reial decret llei i sempre que derivin directament del COVID-19.

9) Finalment, aquest reial decret llei introdueix una modificació de l'article 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, relatiu a la contractació, a l'objecte d'ampliar la tramitació d'emergència per a la contractació de tot tipus de béns o serveis que precisi l'Administració General de l'Estat per a l'execució de qualssevol mesures per fer front al COVID-19, previst en el mateix, a tot el sector públic. Així mateix, es preveu la possibilitat que el lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que genera l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant del COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari.

10) Finalment, també s'exclou de la facturació electrònica les factures emeses per proveïdors no nacionals radicats a l'exterior que corresponguin a expedients de contractació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC