• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Instruccions per a la distribuciķ de les mascaretes en l'āmbit del transport terrestre
Instruccions per a la distribuciķ de les mascaretes en l'āmbit del transport terrestre


Resoluciķ de 2 d’abril de 2020, publicada al BOE número 93, de 3 d’abril de 2020

03/04/2020

L'Ordre TMA/263/2020, de 20 de marį, per la qual es regula l'adquisiciķ i distribuciķ de māscares per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va disposar l'adquisiciķ de forma centralitzada, per l'ens públic Ports de l'Estat, d'un māxim de 8.000.000 de māscares amb protecciķ FFP2, mitjanįant tramitaciķ d'emergčncia, per a la seva posterior distribuciķ en l'āmbit del sector del transport. En concret, l'ordre estableix com a destinataris finals al personal que presta els seus serveis en el sector del transport en ārees de risc, segons criteris indicats amb carācter general pel Ministeri de Sanitat, distribuint-se als treballadors relacionats amb el servei de transport públic de competčncia estatal, autonōmica i local, així com als treballadors de l'āmbit privat relacionats amb el transport de viatgers i mercaderies en tot el territori nacional, a fi de garantir el proveīment.

A continuaciķ, estableix uns criteris de distribuciķ entre els diferents āmbits i sectors del transport, preveient així mateix una posada a la disposiciķ del Ministeri de Sanitat, amb la finalitat que aquest ministeri pugui distribuir-ho, en el seu cas, als establiments sanitaris i/o farmacčutics.

Per a l'establiment d'aquests criteris s'ha tingut en compte que no és necessari l'ús de les māscares de manera contínua en el temps, sinķ solament en aquelles circumstāncies en les quals no és possible respectar la distāncia social de seguretat sanitāria, reservant l'ús de les mateixes en la resta d’ocasions i podent així racionalitzar i prolongar el seu ús. Respectar les distāncies de seguretat sanitāria continua sent la mesura més efectiva, per la qual cosa s'ha de continuar treballant en aquesta línia, amb mesures operatives i d'organitzaciķ, com evitar sempre que sigui possible que el conductor baixi del vehicle, que participi en les tasques de cārrega i descārrega, excepte justificaciķ en contra, instalˇlaciķ de mampares de protecciķ, etc. S'han tingut també en consideraciķ les diferents mesures adoptades per aquest ministeri sobre la base de l'article 14 del Reial decret 463/2020, per les quals s'han anat establint successives reduccions dels serveis de transport de viatgers, i adoptant mesures dirigides a assegurar la māxima distāncia entre els viatgers i entre aquests i el conductor.

Per a la distribuciķ de la quantitat māxima prevista en l'article 5.1.b) de l'Ordre TMA/263/2020, de 20 de marį, per la qual es regula l'adquisiciķ i distribuciķ de māscares per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, entre els destinataris inclosos en aquest āmbit s'aplicaran els següents criteris:

1. Per a les empreses autoritzades de transport que es relacionen a continuaciķ, s'assignaran les següents māscares per cadascun dels vehicles que tenen adscrits a l'autoritzaciķ:

a) Empreses autoritzades per realitzar transport públic de mercaderies en vehicles que puguin superar les 3,5 tones de massa māxima autoritzada, amb autoritzaciķ de la classe MDPE: dues māscares.

b) Empreses autoritzades per realitzar transport públic de mercaderies exclusivament en vehicles que no superin les 3,5 tones de massa māxima autoritzada amb autoritzaciķ de la classe MDLE: dues māscares.

c) Empreses autoritzades per realitzar transport públic de viatgers amb autobús, amb autoritzaciķ de la classe VDE: una māscara.

d) Empreses autoritzades per realitzar transport públic interurbā de viatgers en vehicles de turisme, amb autoritzaciķ de la classe VT: dues māscares.

e) Empreses de transport autoritzades per realitzar transport de viatgers en la modalitat d'arrendament de vehicles amb conductor, amb autoritzaciķ de classe VTC: dues māscares.

f) Empreses autoritzades per realitzar transport públic sanitari, amb autoritzaciķ de la classe VSE: dues māscares.

2. Per a les empreses privades de transport de mercaderies per ferrocarril que tinguin certificat de seguretat i es trobin operant actualment, s'assignaran dues māscares per cada maquinista, auxiliar de cabina i auxiliar d'operaciķ de tren habilitats per l'empresa.

3. Per als serveis de transport terrestre urbā de viatgers amb carācter públic de competčncia autonōmica o local, com a autobús, metre o tramvia, s'assignaran dues māscares per conductor. En el cas dels serveis de transport de viatgers per ferrocarril prestats per comunitats autōnomes, s'assignaran dues māscares per cada maquinista, auxiliar de cabina i auxiliar d'operaciķ.

4. Es podran assignar també māscares per al personal relacionat directament amb els serveis de transport als quals es fa referčncia en l'apartat 3, que per les característiques del seu treball puguin estar en risc per tenir contacte directe amb el públic o no poder mantenir la distāncia social de seguretat, en número de dos per persona.

5. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana assignarā el nombre de māscares que es determini –en funciķ de les necessitats i situaciķ a mesura que es rebi la quantitat corresponent– al personal relacionat amb els serveis essencials, preferentment per a garantir l'exercici de les funcions en l'āmbit del transport, que per les característiques del seu treball puguin estar en risc per tenir contacte directe amb el públic.

6. Les assignacions indicades en els apartats anteriors de la present Instrucciķ corresponen a la quantitat māxima prevista en l'article 5.1.b) de l'Ordre TMA/263/2020 pel que la seva distribuciķ concreta estarā en funciķ de les quantitats efectivament rebudes en els diferents lliuraments que es vagin realitzant i que es comuniquin per part de Ports de l'Estat. En cas de rebre's diferents lliuraments es realitzaran assignacions d'acord amb criteris de proporcionalitat, grau de contacte directe amb el públic en funciķ del treball, i necessitats del sector d'acord amb el marc de mesures adoptades a l'empara del Reial decret 463/2020.

La Direcciķ General de Transport Terrestre determinarā d'ofici el nombre de māscares que corresponen a cadascuna de les empreses incloses en l'apartat 1 de la Instrucciķ Primera i la seva distribuciķ provincial o insular, a partir de la informaciķ continguda en el Registre d'Activitats i Empreses de Transport, regulat en l'article 47 i següents del Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual aprova el Reglament de la Llei d'ordenaciķ dels transports terrestres. Una vegada rebuda la notificaciķ de Ports de l'Estat de la recepciķ del subministrament amb el número assignat en funciķ de la quantitat lliurada, la Direcciķ General de Transport Terrestre traslladarā a l'Organisme de Correus, en un arxiu Excel, la informaciķ necessāria per al repartiment de māscares a cada empresa individual. Aquest arxiu contindrā, almenys, NIF de l'empresa, raķ social, total de māscares a lliurar, i adreįa i codi postal de lliurament de les māscares.

Les empreses de la Instrucciķ Primera presentaran directament la seva solˇlicitud a la Direcciķ General de Transport Terrestre a través del correu electrōnic sgatt@fomento.es, en el termini māxim de dos dies naturals des de la publicaciķ de la present resoluciķ.

Les solˇlicituds es realitzaran emplenant el formulari descarragable a través de la web del Ministeri (enllaį inferior) i identificaran la raķ social de l'empresa, el seu NIF, el nom i NIF del representant designat per l'empresa per a la recollida de les māscares, l'adreįa i codi postal de lliurament preferent de les māscares, el nombre de treballadors en servei que utilitzarā les māscares i el nombre de māscares que solˇliciten, desglossant la xifra per classe de treballador (maquinistes, auxiliars de cabina i auxiliars d'operaciķ). Cada solˇlicitud es realitzarā tenint en compte el nombre de treballadors que continua prestant els serveis de transport durant la vigčncia de l'estat d'alarma en ārees de risc, segons criteris indicats amb carācter general pel Ministeri de Sanitat, i els criteris inclosos en la Instrucciķ Primera.

Rebudes les solˇlicituds i la notificaciķ de Ports de l'Estat de la recepciķ del subministrament amb el número assignat en funciķ del lliurament, la Direcciķ General de Transport Terrestre expedirā les corresponents autoritzacions identificant l'adreįa i codi postal de lliurament preferent de les māscares, el nom i NIF del representant de l'empresa que acudirā a recollir l'enviament i el nombre de māscares assignades a l'empresa. Al mateix temps, traslladarā a l'Organisme de Correus en un arxiu Excel la informaciķ necessāria per al repartiment de māscares a cada empresa individual. Aquest arxiu contindrā, almenys, el NIF de l'empresa, la raķ social, el nom i NIF del representant de l'empresa que acudirā a recollir l'enviament, el total de māscares a lliurar, i l'adreįa i codi postal de lliurament preferent de les māscares.

Els ōrgans territorials de les comunitats autōnomes i de les ciutats autōnomes de Ceuta i Melilla amb competčncies sobre la matčria recaptaran les necessitats, desagregades a nivell provincial o insular en el seu cas, a les quals fa referčncia l'apartat 3 de la Instrucciķ Primera en el seu āmbit territorial, i les remetran a la Direcciķ General de Transport Terrestre a través del correu electrōnic sgatt@fomento.es en el termini māxim de dos dies naturals des de la publicaciķ de la present resoluciķ.

Les solˇlicituds es realitzaran emplenant el formulari descarragable a través de la web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en l'enllaį inferior, i identificaran, per a cada província o illa, en el seu cas, el nom i NIF del representant designat per l'ōrgan territorial per a la recollida de les māscares, l'adreįa i codi postal de lliurament preferent de les māscares, el nombre de treballadors en servei que utilitzarā les māscares i el nombre total de māscares que se solˇliciten. La peticiķ haurā de desglossar les māscares solˇlicitades per a cada mitjā de transport: metre, tramvia, autobusos urbans, o ferrocarrils autonōmics. Cada solˇlicitud es realitzarā tenint en compte el nombre de treballadors que continua prestant els serveis de transport durant la vigčncia de l'estat d'alarma en ārees de risc, segons criteris indicats amb carācter general pel Ministeri de Sanitat, i els criteris inclosos en la Instrucciķ Primera.

Rebudes les solˇlicituds i la notificaciķ de Ports de l'Estat de la recepciķ del subministrament amb el número assignat en funciķ del lliurament, la Direcciķ General de Transport Terrestre expedirā la corresponent autoritzaciķ per a cada comunitat o ciutat autōnoma, identificant el nom i NIF del representant de l'ōrgan territorial que acudirā a recollir l'enviament, l'adreįa i codi postal de lliurament preferent, i el nombre de māscares assignades en l'āmbit de cada província, illa o ciutat autōnoma. Al mateix temps, traslladarā a l'Organisme de Correus en un arxiu Excel la informaciķ necessāria per al repartiment de māscares a cada ōrgan territorial. Aquest arxiu contindrā, per a cada província, illa o ciutat autōnoma, almenys, el nom i NIF del representant de cada ōrgan territorial que acudirā a recollir l'enviament, el total de māscares a lliurar, i l'adreįa i codi postal de lliurament preferent de les māscares.

Aquesta resoluciķ serā aplicable des del moment de la seva publicaciķ al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resoluciķ
Web del ministeri
BANC DE BONES PRĀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIĶ LOCAL
CODI DE RČGIM LOCAL
FORMACIĶ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRĀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIĶ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RČGIM LOCAL
FORMACIĶ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC