• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es creen els òrgans de coordinació dels fons Next Generation EU a l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Es creen els òrgans de coordinació dels fons Next Generation EU a l'Administració de la Generalitat de Catalunya


Acord GOV/105/2021, de 13 de juliol, publicat al DOGC número 8458, de 15 de juliol

15/07/2021

El Pla de recuperació, transformació i resiliència de l'Estat espanyol, que va rebre l'aval de la Comissió Europea el mes de juny passat, conté un total de 212 actuacions entre reformes i inversions, distribuïdes en 10 polítiques palanca i 30 components, i preveu la cogestió de les comunitats autònomes sobre la base del que s'estableixi en les diverses conferències sectorials.

El volum dels fons a gestionar, així com la complexitat i diversitat d'instruments a través del quals es canalitzaran, requereixen d'uns mecanismes de coordinació de caràcter intern a l'Administració de la Generalitat per assegurar la coherència, la complementarietat i l'eficàcia de les actuacions de tots els departaments i entitats del seu sector públic relacionades amb els fons Next Generation EU.

Així, es crea la Comissió Interdepartamental de govern per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation EU, que L té per funció la planificació, priorització i seguiment dels projectes a realitzar amb els fons Next Generation EU.

També es crea la Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation EU com a òrgan d'assistència i suport a la Comissió Interdepartamental.

El Consell del Diàleg Social de Catalunya, creat pel Decret llei 9/2020, de 24 de març, com a òrgan col·legiat de participació institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetlla pel desenvolupament del diàleg i la concertació social, s'estableix com a òrgan principal de coordinació de l'acció de govern i de la Comissió Interdepartamental amb els agents socials en l'àmbit dels fons Next Generation EU.

Els governs locals participen en la governança dels fons Next Generation EU per mitjà dels òrgans multilaterals o bilaterals previstos legalment i, en particular, per mitjà del Consell de Governs Locals, de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de Barcelona i de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Conselh Generau d'Aran, sens perjudici dels mecanismes ordinaris de col·laboració entre el Govern i l'Administració de la Generalitat i els governs locals.

En tot el que no preveu aquest acord per al funcionament de les Comissions, és aplicable supletòriament la normativa general reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les comissions tenen caràcter temporal i es dissoldran quan s'assoleixi el resultat que ha originat la seva creació i se n'hagi fet la corresponent avaluació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC