• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció
Subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció


La Resolució EMT/2215/2021, de 13 de juliol, publicada al DOGC número 8460, de 19 de juliol, obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de les subvencions que preveu l'Ordre TSF/88/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció, per a les dues línies de suport previstes

19/07/2021

Línia 1: Projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones amb discapacitat en centres especials de treball.

Línia 2: Projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, en empreses d'inserció.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de les entitats sol·licitants i la documentació que cal aportar, es regeixen per l'Ordre TSF/88/2018, de 21 de juny.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.750.000 euros, distribuïts de la manera següent:

a) Any 2021, amb un import màxim de 3.000.000 euros. Es destinen 2.490.000 euros a la línia 1 i 510.000 euros a la línia 2.

b) Any 2022, amb un import màxim de 750.000 euros. Es destinen 622.500 euros a la línia 1 i 127.500 euros a la línia 2, d'acord amb el que preveu l'Ordre TSF/88/2018, de 21 de juny.

Tal com preveu al 4.1.c) dels annexos 2 i 3 de l'Ordre TSF/88/2018, de 21 de juny, la quantia màxima imputable per les entitats com a despeses d'inversió en immobilitzat immaterial i material s'estableix en el 50% de l'import atorgat.

Tal com especifica la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/88/2018, l'import màxim assignat a cada línia pot ser objecte de modificació en cas que una línia no esgoti el crèdit previst a la convocatòria, mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives. Aquesta reassignació de crèdit es farà subjecta a les adequacions pressupostàries procedents.

L'atorgament d'aquestes subvencions està condicionat a l'existència de disponibilitat pressupostària per a aquesta finalitat.

La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital. El formulari de sol·licitud estarà a disposició de les persones i entitats interessades al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa i a l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC i finalitza a les 15.00 hores del cinquè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini. A l'efecte de còmput de terminis, la recepció pel Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent.

En cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per presentar la sol·licitud, el tràmit es pot dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius. Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea Privada, que consta a la capçalera del web de la Generalitat de Catalunya i del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC