• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es fixen els imports màxims de venda al públic dels test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagnòstic
Es fixen els imports màxims de venda al públic dels test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagnòstic


Resolució de 13 de gener, publicada al BOE número 12, de 14 de gener de 2022

14/01/2022

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, en la seva reunió del dia 13 de gener de 2022, acorda fixar l'import màxim de venda al públic de test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagnòstic, d'acord amb el que es preveu en l'article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, de la següent forma:

– Test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagnòstic: 2,94 euros/unitat.

Aquest import màxim de venda al públic unitari serà també d'aplicació als tests d'ús professional per al seu ús amb finalitat d'autodiagnòstic que comptin amb autoritzacions expresses de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a permetre la venda en farmàcies, així com a aquells altres tests que, de manera temporal i per a garantir el proveïment de test d'autodiagnòstic certificats per un organisme notificat, s'ha permès la seva comercialització temporal per part d'aquesta Agència.

L'anterior import màxim és unitari i final amb IVA inclòs, o, en el seu cas, el *IGIC corresponent.

Aquest import màxim queda subjecte a futures revisions per aquesta Comissió, atesa l'evolució dels preus de mercat.

Aquest acord produirà efectes des de l'endemà al de la seva publicació al BOE, és a dir el 15 de gener de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC